Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Llun, 27 Ebrill 2015

 

 

 

Amser:

13.30 - 15.05

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/2718

 

 

Cofnodion Cryno:

MeetingTitle

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

David Melding AC (Cadeirydd)

Alun Davies AC

William Powell AC

Lindsay Whittle AC

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Mark Drakeford AC, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol,

David Pritchard, Llywodraeth Cymru

Kate Johnson, Llywodraeth Cymru

Anna Hind, Llywodraeth Cymru

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

P Gareth Williams (Clerc)

Ruth Hatton (Dirprwy Glerc)

Gwyn Griffiths (Cynghorydd Cyfreithiol)

Stephen Boyce (Ymchwilydd)

Alys Thomas (Ymchwilydd)

Joanest Varney-Jackson (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

 

 

<AI1>

1   Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

 

</AI1>

<AI2>

2   Tystiolaeth mewn perthynas â'r Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Drakeford AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Cytunodd y Gweinidog i ddarparu rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor mewn perthynas ag adran 55 ac adran 60(7) o'r Bil.

 

</AI2>

<AI3>

3   Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

 

</AI3>

<AI4>

3.1 CLA525  - Rheolau Tribiwnlys y Gymraeg 2015

 

</AI4>

<AI5>

3.2 CLA526 - Gorchymyn Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (Amrywio Atodlen 9) (Cymru) 2015

 

</AI5>

<AI6>

3.3 CLA524 - Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Cyfraniadau) (Diwygio) 2015

 

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

 

</AI6>

<AI7>

4   Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

 

</AI7>

<AI8>

4.1 CLA522 - Rheoliadau Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Darpariaethau Trosiannol a Chanlyniadol) 2015

 

</AI8>

<AI9>

4.2 CLA523 - Gorchymyn Cynllun Digolledu a Chynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Diwygio) 2015;

 

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad.

 

</AI9>

<AI10>

5   Papurau i’w nodi

 

</AI10>

<AI11>

5.1 Gohebiaeth mewn perthynas â'r Ymchwiliad i Ddeddfu yn y Pedwerydd Cynulliad

 

</AI11>

<AI12>

5.2 Datganiad Ysgrifenedig

 

Nododd y Pwyllgor y papurau.

</AI12>

<AI13>

6   Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gweddill y cyfarfod mewn sesiwn breifat.

 

</AI13>

<AI14>

6.1 Adroddiad drafft ar y Bil Llywodraeth Leol (Cymru)

 

</AI14>

<AI15>

6.2 Adroddiad drafft ar y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)

 

</AI15>

<AI16>

6.3 Papur Cwmpasu - Proses Dydd Gŵyl Dewi

 

</AI16>

<AI17>

6.4 Eitem Lafar - Cyfnod 2 Bil Cymwysterau Cymru

 

</AI17>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>