Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Llun, 27 Ebrill 2015

 

Amser:
13.30

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch a:

Gareth Williams
Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565
SeneddMCD@Cynulliad.Cymru

 

 

 

Agenda

 

1     Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

 

 

2     Tystiolaeth mewn perthynas â’r Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) (13.30 - 14.30) (Tudalennau 1 - 196)

(Amser a ddynodwyd: 13.30)

 

Mark Drakeford AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

David Pritchard, Llywodraeth Cymru;

Kate Johnson, Llywodraeth Cymru;

 

CLA(4)-11-15 – Papur 1 – Datganiad ar fwriad polisi

CLA(4)-11-15 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

CLA(4)-11-15 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

3     Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 (14.30) (Tudalennau 197 - 198)

CLA(4)-11-15 – Papur 2 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Offerynnau’r Penderfyniad Negyddol

 

CLA525 - Rheolau Tribiwnlys y Gymraeg 2015  

Y weithdrefn negyddol; Fe’i gwnaed ar: 8 Ebrill 2015; Fe’i gosodwyd ar: 9 Ebrill 2015; Yn dod i rym ar: 30 Ebrill 2015

 

CLA526 - Gorchymyn Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (Amrywio Atodlen 9) (Cymru) 2015  

Y weithdrefn negyddol; Fe’i gwnaed ar: 16 Ebrill 2015; Fe’i gosodwyd ar: 20 Ebrill 2015; Yn dod i rym ar: 11 Mai 2015

 

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad negyddol sy’n torri’r rheol 21 diwrnod

 

CLA524 - Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Cyfraniadau) (Diwygio) 2015  

Y weithdrefn negyddol; Fe’i gwnaed ar: 30 Mawrth 2015; Fe’i gosodwyd ar: 31 Mawrth 2015; Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2015

 

4     Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad negyddol sy’n torri’r rheol 21 diwrnod

 

CLA522 - Rheoliadau Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Darpariaethau Canlyniadol a Throsiannol) 2015  (Tudalennau 199 - 265)

Y weithdrefn negyddol; Fe’i gwnaed ar: 31 Mawrth 2015; Fe’i gosodwyd ar: 31 Mawrth 2015; Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2015

CLA(4)-11-15 Papur 3 – Adroddiad

CLA(4)-11-15 – Papur 4 – Rheoliadau

CLA(4)-11-15 – Papur 5 – Memorandwm Esboniadol

 

 

 

 

 

CLA523 - Gorchymyn Cynllun Iawndal a Chynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Diwygio) 2015;  (Tudalennau 266 - 310)

Y weithdrefn negyddol; Fe’i gwnaed ar: 31 Mawrth 2015; Fe’i gosodwyd ar: 31 Mawrth 2015; Yn dod i rym yn unol ag erthygl 1.

 

CLA(4)-11-15 Papur 6 – Adroddiad

CLA(4)-11-15 – Papur 7 – Gorchymyn

CLA(4)-11-15 – Papur 8 – Memorandwm Esboniadol

 

5     Papurau i’w nodi 

Gohebiaeth mewn perthynas â’r Ymchwiliad i Ddeddfu yn y Pedwerydd Cynulliad  (Tudalennau 311 - 324)

CLA(4)-11-15 - Papur 9 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth 

CLA(4)-11-15 - Papur 10 - Llythyr gan y Prif Gwnsler Deddfwriaethol

CLA(4)-11-15 – Papur 11 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

 

Datganiad Ysgrifenedig  (Tudalennau 325 - 328)

CLA(4)-11-15 – Papur 12 - Datganiad ysgrifenedig: Y wybodaeth ddiweddaraf am weithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

6     Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:   

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson;

Adroddiad drafft ar y Bil Llywodraeth Leol (Cymru)  (Tudalennau 329 - 353)

CLA(4)-11-15 – Papur 13 – Adroddiad drafft

 

Adroddiad drafft ar y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)  (Tudalennau 354 - 368)

CLA(4)-11-15 – Papur 14 – Adroddiad drafft

 

Papur Cwmpasu - Proses Dydd Gŵyl Dewi  (Tudalennau 369 - 373)

CLA(4)-11-15 - Papur 15 - Papur Cwmpasu

 

Eitem Lafar - Cyfnod 2 y Bil Cymwysterau Cymru  

Dim papur