Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Iau, 19 Mawrth 2015

 

Amser:
09.00

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Llinos Madeley
Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565
SeneddIechyd@Cynulliad.Cymru

 

 

Agenda

 

 

<AI1>

1    Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon (09.00)

</AI1>

<AI2>

2    Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): sesiwn dystiolaeth 14 (09.00 - 10.10) 

Kirsty Williams AC, yr Aelod sy’n Gyfrifol am y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)

Lisa Salkeld, y Gwasanaethau Cyfreithiol, Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Philippa Watkins, y Gwasanaeth Ymchwil, Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

 

Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)

 

Memorandwm Esboniadol

</AI2>

<AI3>

Egwyl (10.10 - 10.15)

 

 

</AI3>

<AI4>

3    Sesiwn graffu ar waith y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd: gwaith craffu cyffredinol ac ariannol (10.15 - 11.45) (Tudalennau 1 - 79)

Mark Drakeford AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Vaughan Gething AC, y Dirprwy Weinidog Iechyd

 

Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Albert Heaney, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio

Dr Ruth Hussey, Prif Swyddog Meddygol

Martin Sollis, Cyfarwyddwr Cyllid

</AI4>

<AI5>

4    Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): sesiwn dystiolaeth 15 (11.45 - 12.25) (Tudalennau 80 - 97)

Melanie Minty, Fforwm Gofal Cymru

Anne Thomas, Linc Cymru ac yn cynrychioli Fforwm Gofal Cymru

Michele Millard, Spire Cardiff Hospital ac yn cynrychioli Cymdeithas Gofal Iechyd Annibynnol Cymru

Simon Rogers, Cymdeithas Gofal Iechyd Annibynnol Cymru

</AI5>

<AI6>

5    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitem 6, 7 ac eitem 12 ac ar gyfer eitem 1 y cyfarfod ar 25 Mawrth 2015 (12.25)

</AI6>

<AI7>

6    Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): trafod y dystiolaeth a ddaeth i law (12.25 - 12.30)

</AI7>

<AI8>

7    Sesiwn graffu ar waith y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd: trafod y dystiolaeth a ddaeth i law (12.30 - 12.35)

</AI8>

<AI9>

Cinio (12.35 - 13.30)

</AI9>

<AI10>

8    Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: sesiwn dystiolaeth 7 (13.30 - 14.10) (Tudalennau 98 - 129)

Sue Goodman, y Wallich

Antonia Watson, y Wallich

</AI10>

<AI11>

Egwyl (14.10-14.15)

</AI11>

<AI12>

9    Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: sesiwn dystiolaeth 8 (14.15 - 14.55) (Tudalennau 130 - 136)

Stephen Coole, UCM Cymru

Lucy-Ann Henry, UCM Cymru

</AI12>

<AI13>

10Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: sesiwn dystiolaeth 9 (14.55 - 15.45) (Tudalennau 137 - 148)

Arolygydd Nick McLain, Heddlu Gwent

Paul Roberts, Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi

Prif Gwnstabl Cynorthwyol Jon Stratford, Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu

</AI13>

<AI14>

11Papurau i’w nodi (15.45)

</AI14>

<AI15>

 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Mawrth 2015  (Tudalennau 149 - 152)

 

</AI15>

<AI16>

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol - Bil Busnesau Bach, Menter a Chyflogaeth Llywodraeth y DU: gohebiaeth gan y Llywydd  (Tudalen 153)

 

</AI16>

<AI17>

 

Gohebiaeth gan y Pwyllgor Deisebau: P-04-625 Cefnogaeth i Fil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)  (Tudalennau 154 - 158)

 

</AI17>

<AI18>

12Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: trafod y dystiolaeth a ddaeth i law (15.45 - 16.00)

</AI18>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>