Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Iau, 5 Mawrth 2015

 

Amser:
09.00

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Llinos Madeley
Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565
SeneddIechyd@Cynulliad.Cymru

 

 

Agenda

 

 

<AI1>

Yn ei gyfarfod ar 25 Chwefror 2015, penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd ar gyfer eitem 1 o’r cyfarfod ar 5 Mawrth 2015, yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(ix). Yn ddiweddarach, cytunodd y Pwyllgor i aildrefnu’r busnes a drefnwyd ar gyfer y cyfarfod ar 5 Mawrth 2015, ac i gwrdd yn gyhoeddus ar gyfer eitem 1.

</AI1>

<AI2>

1    Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon (09.00)

</AI2>

<AI3>

2    Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): sesiwn dystiolaeth 12 (09.00 - 09.45) (Tudalennau 1 - 19)

Dr Jean White, Prif Swyddog Nyrsio

Fiona Davies, Cyfreithiwr

Helen Whyley, Swyddog Nyrsio

 

 

 

 

</AI3>

<AI4>

3    Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): sesiwn dystiolaeth 13 (09.45 - 10.45) (Tudalennau 20 - 34)

Mark Drakeford AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dr Jean White, Prif Swyddog Nyrsio

Fiona Davies, Cyfreithiwr

</AI4>

<AI5>

4    Cynnig o dan Reolau Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitemau 5, 6 ac 11 (10.45)

</AI5>

<AI6>

5    Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): trafod y dystiolaeth a ddaeth i law (10.45 - 11.00)

</AI6>

<AI7>

6    Blaenraglen waith y Pwyllgor (11.00 - 11.20) (Tudalennau 35 - 44)

</AI7>

<AI8>

Cinio (11.20 - 13.00)

</AI8>

<AI9>

7    Ymchwiliad i berfformiad y Gwasanaethau Ambiwlans yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth 1 (13.00 - 13.40) (Tudalennau 45 - 51)

Stephen Harrhy, Prif Gomisiynydd Gwasanaethau Ambiwlans

Yr Athro Siobhan McClelland, Cadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys

</AI9>

<AI10>

8    Ymchwiliad i berfformiad y Gwasanaethau Ambiwlans yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth 2 (13.40 - 14.20) (Tudalennau 52 - 58)

Mick Giannasi, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Tracy Myhill, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

</AI10>

<AI11>

Egwyl (14.20 - 14.30)

</AI11>

<AI12>

9    Ymchwiliad i berfformiad y Gwasanaethau Ambiwlans yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth 3 (14.30 - 15.10) 

Adam Cairns, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Alison Williams, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

 

 

 

 

</AI12>

<AI13>

10Papurau i’w nodi (15.10)

</AI13>

<AI14>

 

Gohebiaeth gan y Pwyllgor Deisebau: P-04-625 Cefnogaeth i Fil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)  (Tudalennau 59 - 60)

 

</AI14>

<AI15>

 

Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): Crynodeb o’r dystiolaeth a ddaeth i law gan ymgyrch y Coleg Nyrsio Brenhinol  (Tudalennau 61 - 64)

 

</AI15>

<AI16>

11Ymchwiliad i berfformiad y Gwasanaethau Ambiwlans yng Nghymru: trafod y dystiolaeth a ddaeth i law (15.10 - 15.20)

</AI16>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>