Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Iau, 15 Ionawr 2015

 

Amser:
09.30

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Llinos Madeley
Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565
SeneddIechyd@Cynulliad.Cymru

 

 

Agenda

 

 

<AI1>

1    Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon (09.30)

</AI1>

<AI2>

2    Papurau i'w nodi (09.30 - 09.35) (Tudalennau 1 - 3)

</AI2>

<AI3>

 

Ymchwiliad i broses gwyno'r GIG: gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  (Tudalennau 4 - 5)

</AI3>

<AI4>

 

Ymchwiliad dilynol i'r cyfraniad a wneir gan fferyllfeydd cymunedol i wasanaethau iechyd: gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  (Tudalennau 6 - 8)

</AI4>

<AI5>

 

Ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd (“cyffuriau penfeddwol cyfreithlon”): gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  (Tudalennau 9 - 10)

</AI5>

<AI6>

 

Blaenraglen waith y Pwyllgor: gohebiaeth gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg  (Tudalen 11)

</AI6>

<AI7>

 

Craffu ar Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru: gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  (Tudalen 12)

</AI7>

<AI8>

 

Gohebiaeth gan y Pwyllgor Deisebau : P-04-570 Argaeledd Anghyfartal o Ran Triniaethau Nad Ydynt Wedi’u Harfarnu’n Genedlaethol Gan GIG Cymru  (Tudalennau 13 - 17)

 

</AI8>

<AI9>

3    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 4 a 5 (09.35)

</AI9>

<AI10>

4    Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: paratoi at weithgareddau ymgysylltu (09.35 - 09.45) (Tudalennau 18 - 21)

</AI10>

<AI11>

5    Trafodaeth ddilynol ar yr ymchwiliad undydd i farw-enedigaethau yng Nghymru: ystyried y dystiolaeth (09.45 - 10.00) (Tudalennau 22 - 40)

Adroddiad diweddaru’r Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Tystiolaeth ysgrifenedig

</AI11>

<AI12>

6    Ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol penfeddwol newydd (“cyffuriau penfeddwol cyfreithlon”): sesiwn dystiolaeth 8 (10.00 - 10.45) (Tudalennau 41 - 45)

Dan Greaves, Pennaeth yr Uned Alcohol a Chyffuriau, y Swyddfa Gartref

Angela Scrutton, Pennaeth Deddfwriaeth Cyffuriau, y Swyddfa Gartref

</AI12>

<AI13>

Egwyl (10.45 - 11.00)

</AI13>

<AI14>

7    Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): sesiwn dystiolaeth 1 (11.00 - 12.15) 

Kirsty Williams AC, Aelod sy’n Gyfrifol

Lisa Salkeld, y Gwasanaethau Cyfreithiol, Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Philippa Watkins, y Gwasanaeth Ymchwil, Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

 

Bil Lefelau Diogel Staffio Nyrsio (Cymru)

 

Memorandwm Esboniadol

</AI14>

<AI15>

8    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod (12.15)

</AI15>

<AI16>

9    Ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol penfeddwol newydd (“cyffuriau penfeddwol cyfreithlon”): ystyried y dystiolaeth a gafwyd (12.15 - 12.30)

</AI16>

<AI17>

10Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): ystyried y dystiolaeth a gafwyd (12.30 - 12.45)

</AI17>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>