Y Pwyllgor Menter a Busnes

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Iau, 29 Ionawr 2015

 

Amser:
09.15

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch a:

Siân Phipps
Committee Clerk

0300 200 6565
SeneddBusnes@Cynulliad.Cymru

 

 

Agenda

 

<AI1>

1    Sesiwn Friffio ar yr Ymchwiliad (preifat) (09:15-09:50)              (Tudalennau 1 - 17)

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil - Ystadegau

Briff Ymchwil - Crynodeb o'r dystiolaeth ysgrifenedig

</AI1>

<AI2>

2    Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon 

</AI2>

<AI3>

3    Swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru (09.50-10.50) (Tudalennau 18 - 61)

Daisy Cole, Cyfarwyddwr Lles a Grymuso, Swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Iwan Williams, Arweinydd Cymunedau, Llywodraeth Leol a Llesiant, Swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

 

 

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil

EBC(4)-03-15 (p.1) Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

</AI3>

<AI4>

Egwyl (10.50-11.00)

</AI4>

<AI5>

4    Canolfan Byd Gwaith (11.00-12.00) 

Huw Thomas, Uwch Reolwr Partneriaethau Grwp (Cymru), Canolfan Byd Gwaith

Kevin Morgan, Rheolwr Partneriaethau Grwp (Cymru), Canolfan Byd Gwaith

</AI5>

<AI6>

Egwyl (12.00-13.00)

</AI6>

<AI7>

5    Cynghrair Henoed Cymru ac Age Cymru (13.00-14.00)               (Tudalennau 62 - 78)

Graeme Francis, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus, Age Cymru

David Pugh, Prif Weithredwr, Cynghrair Henoed Cymru/Prime Cymru

Hayley Ridge-Evans, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Cynghrair Henoed Cymru/Prime Cymru

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil

EBC(4)-03-15 (p.2) Age Cymru (Saesneg yn unig)

EBC(4)-03-15 (p.3) Cynghrair Henoed Cymru (Saesneg yn unig)

EBC(4)-03-15 (p.3A) Prime Cymru (Saesneg yn unig)

</AI7>

<AI8>

6    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod (14:00)

</AI8>

<AI9>

Ôl-drafodaeth (14.00-14.15)

</AI9>

<AI10>

7    Adroddiad Drafft ar Helpu Pobl Ifanc i Gael Gwaith (14.15-15.00) (Tudalennau 79 - 142)

 

Dogfennau atodol:

Adroddiad Drafft

 

</AI10>

<AI11>

8    Papurau i'w nodi

</AI11>

<AI12>

 

8.1 Ymchwiliad Dilynol i Sgiliau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM): Ymateb gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg i’r llythyr gan y Cadeirydd ar 27 Tachwedd.  (Tudalen 143)

 

Dogfennau atodol:

EBC(4)-03-15 (p.4) Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>