Y Pwyllgor Cyllid

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Mercher, 21 Ionawr 2015

 

 

 

Amser:

09.00 - 11.40

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/2649

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

Jocelyn Davies AC (Cadeirydd)

Peter Black AC

Christine Chapman AC

Mike Hedges AC

Alun Ffred Jones AC

Ann Jones AC

Julie Morgan AC

Nick Ramsay AC

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Nick Bennett

Katrin Shaw, Public Service Ombudsman for Wales Office

Susan Hudson, Rheolwr Polisi a Chyfathrebu

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Bethan Davies (Clerc)

Leanne Hatcher (Ail Clerc)

Tanwen Summers (Dirprwy Glerc)

Joanest Varney-Jackson (Cynghorydd Cyfreithiol)

Richard Bettley (Ymchwilydd)

 

 

 

<AI1>

1    Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod

 

1.2     Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

</AI1>

<AI2>

2    Papurau i’w nodi:

2.1     Nodwyd y papurau.

 

</AI2>

<AI3>

3    Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Sesiwn dystiolaeth 1

3.1     Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Ombwdsmon ynghylch ei ymchwiliad.

 

3.2     Cytunodd yr Ombwdsmon i ddarparu’r canlynol:

·         Enghreifftiau dilynol lle mae gwledydd eraillwedi defnyddio pwerau i weithredu ar eu liwt eu hunain yn dda;

·         Amlinelliad o union berthynas yr awdurdod cwynion â gweddill swyddfa Ombwdsmon yr Alban.

 

</AI3>

<AI4>

4    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI4>

<AI5>

5    Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Trafod y dystiolaeth

5.1     Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 

</AI5>

<AI6>

6    Arferion Gorau o ran y Gyllideb: Materion Allweddol

6.1     Ystyriodd y Pwyllgor y materion allweddol yn adroddiad Arferion Gorau o ran y Gyllideb.

 

</AI6>

<AI7>

7    Adroddiad ar Fflyd Ceir a Lwfansau Teithio a Chynhaliaeth Swyddfa Archwilio Cymru: Trafod yr Adroddiad Drafft

7.1     Derbyniodd yr Aelodau yr adroddiad drafft ar yr amod y cynhwysir rhywfaint o wybodaeth ychwanegol.

 

</AI7>

<AI8>

8    Ystyriaeth Gychwynnol o Fil Cymwysterau Cymru

8.1     Ystyriodd y Pwyllgor oblygiadau ariannol Bil Cymwysterau (Cymru).

 

</AI8>

<AI9>

9    Ystyriaeth Gychwynnol o'r Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)

9.1     Ystyriodd y Pwyllgor oblygiadau ariannol y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru).

 

</AI9>

<AI10>

10        Ystyriaeth o'r Llythyr ar y Bil Cynllunio (Cymru)

10.1   Ystyriodd y Pwyllgor y llythyr.

 

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>