Y Pwyllgor Cyllid

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Mercher, 21 Ionawr 2015

 

Amser:
09.00

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Bethan Davies
Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565
SeneddCyllid@Cynulliad.Cymru

 

 

Agenda

 

 

<AI1>

1    Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon 

</AI1>

<AI2>

2    Papurau i'w nodi  (Tudalennau 1 - 7)

</AI2>

<AI3>

3    Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Sesiwn dystiolaeth 1 (09:05-10:15) (Tudalennau 8 - 24)

FIN(4)-01-15 Papur 1

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Nick Bennett - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Susan Hudson - Rheolwr Polisi a Chyfathrebu

Katrin Shaw - Rheolwr a Chynghorydd Cyfreithiol

 

</AI3>

<AI4>

4    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod (10:15)

</AI4>

<AI5>

(Egwyl 10.15 - 10.25)

</AI5>

<AI6>

5    Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Trafod y dystiolaeth (10:25-10:50) (Tudalennau 25 - 58)

FIN(4)-01-15 Papur 2 - Papur Cwmpasu

FIN(4)-01-15 Papur 3 - Dull o Graffu

FIN(4)-01-15 Papur 4 - Nodyn Cyngor Cyfreithiol – Estyn Pwerau

FIN(4)-01-15 Papur 5 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol - Estyn Pŵer o ran Tai y Sector Preifat

FIN(4)-01-15 Papur 6 - Llythyr gan Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

FIN(4)-01-15 Papur 7 – Llythyr gan Weinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

 

 

</AI6>

<AI7>

6    Arferion Gorau o ran y Gyllideb:  Materion Allweddol (10:50-11:30) (Tudalennau 59 - 75)

FIN (4) -01-15 Papur 8 - Materion Allweddol

FIN (4) -01-15 Papur 9 - Papur ar ymweliad yr Alban

FIN (4) -01-15 Papur 10- Llythyr gan Weinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

 

 

</AI7>

<AI8>

7    Adroddiad ar Fflyd Ceir a Lwfansau Teithio a Chynhaliaeth Swyddfa Archwilio Cymru: Trafod yr Adroddiad Drafft (11:30-11:45) (Tudalennau 76 - 79)

FIN(4)-01-15 Papur 11 - Adroddiad Drafft

 

</AI8>

<AI9>

8    Ystyriaeth Gychwynnol o Fil Cymwysterau Cymru (11:45-12:00) (Tudalennau 80 - 86)

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Bil Cymwysterau Cymru

Memorandwm Esboniadol

 

 

</AI9>

<AI10>

9    Ystyriaeth Gychwynnol o'r Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru) (12:00-12:15) (Tudalennau 87 - 93)

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Bil Lefelau Diogel Staffio Nyrsio (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

 

</AI10>

<AI11>

10Ystyriaeth o'r Llythyr ar y Bil Cynllunio (Cymru) (12:15-12:30) (Tudalennau 94 - 97)

FIN(4)-01-15 Papur 12 – Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd

FIN(4)-01-15 Papur 13 – Llythyr gan Weinidog Cyfoeth Naturiol

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>