Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Mercher, 25 Chwefror 2015

 

Amser:
09.30

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Llinos Madeley
Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565
SeneddIechyd@Cynulliad.Cymru

 

 

Agenda

 

 

<AI1>

1    Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon (09.30)

</AI1>

<AI2>

2    Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): sesiwn dystiolaeth 11 (09.30 - 10.15) (Tudalennau 1 - 4)

Yr Athro Gillian Leng, y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE)

</AI2>

<AI3>

3    Papurau i’w nodi (10.15) (Tudalennau 5 - 11)

</AI3>

<AI4>

 

Craffu ar Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru: gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  (Tudalennau 12 - 17)

 

</AI4>

<AI5>

 

Gohebiaeth gan y Pwyllgor Deisebau: P-04-501 Gwneud canolfannau dydd ar gyfer pobl hŷn yn ofyniad statudol yng Nghymru  (Tudalennau 18 - 21)

 

</AI5>

<AI6>

4    Cynnig o dan Reolau Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac ar gyfer eitem 1 y cyfarfod ar 5 Mawrth 2015 (10.15)

</AI6>

<AI7>

5    Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): trafod y dystiolaeth a ddaeth i law (10.15 - 10.30)

</AI7>

<AI8>

6    Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru): trafod y dull o graffu yng Nghyfnod 1 (10.30 - 11.00) (Tudalennau 22 - 59)

</AI8>

<AI9>

7    Gwybodaeth ddilynol ar yr ymchwiliad undydd i farw-enedigaethau yng Nghymru: trafod yr allbwn drafft (11.00 – 11.10) (Tudalennau 60 - 66)

</AI9>

<AI10>

8    Ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd ("cyffuriau penfeddwol cyfreithlon"): trafod lansio'r adroddiad (11.10 – 11.20)

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>