Y Pwyllgor Menter a Busnes

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Mercher, 4 Chwefror 2015

 

 

 

Amser:

09.15 - 11.56

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/2640

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

William Graham AC (Cadeirydd)

Mick Antoniw AC

Jeff Cuthbert AC

Byron Davies AC

Keith Davies AC

Dafydd Elis-Thomas AC

Rhun ap Iorwerth AC

Eluned Parrott AC

Gwenda Thomas AC

Joyce Watson AC

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Yr Athro Stuart Cole, Canolfan Ymchwil Trafnidiaeth Cymru, Ysgol Fusnes Prifysgol Morgannwg

Edwina Hart AC, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

James Price, Llywodraeth Cymru

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Marc Wyn Jones (Clerc)

Rachel Jones (Dirprwy Glerc)

Andrew Minnis (Ymchwilydd)

Anne Thomas (Ymchwilydd)

 

 

 

<AI1>

1    Ymchwiliad i Fuddsoddi ar y Cyd mewn Sgiliau - Papur Cwmpasu (preifat)

1.1 Cytunodd y Pwyllgor ar Gylch Gorchwyl yr Ymchwiliad.

 

</AI1>

<AI2>

2    Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.1 Ni chafwyd ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

</AI2>

<AI3>

3    Masnachfraint Rheilffordd Cymru a'r Gororau - Craffu Dilynol

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Stuart Cole.

 

</AI3>

<AI4>

4    Masnachfraint Rheilffordd Cymru a'r Gororau - Craffu Dilynol

4.1 Craffodd y Pwyllgor ar waith Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth.

 

4.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu’r hyn a ganlyn:

·         Gwybodaeth am gyflenwi tocynnau clyfar / integredig yng Nghymru;

·         Gwybodaeth ynghylch y camau sydd wedi’u cynllunio i sicrhau bod rheilffyrdd Cymru yn hygyrch i bobl â phroblemau symudedd – y fanyleb dechnegol o ran gallu i ryngweithredu (PRM-TSI), a chydymffurfedd â Deddf Cydraddoldeb 2010;

·         Gwybodaeth am gynigion o ran cerbydau erbyn haf 2015, a chynigion manwl erbyn Nadolig 2015.

 

4.3 Cytunodd y Pwyllgor i barhau i adolygu’r mater.

 

</AI4>

<AI5>

5    Papurau i'w nodi

 

</AI5>

<AI6>

5.1  Masnachfraint Rheilffordd Cymru a'r Gororau - Papur Porterbrook ac Angel Trains

5.1.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.

 

</AI6>

<AI7>

5.2  Llythyr gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth i William Graham ynghylch Masnach a Mewnfuddsoddi

5.2.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>