Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Mercher, 14 Ionawr 2015

 

 

 

Amser:

09.35 - 12.20

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/2634

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

Alun Ffred Jones AC (Cadeirydd)

Mick Antoniw AC

Jeff Cuthbert AC

Russell George AC

Llyr Gruffydd AC

Julie Morgan AC

William Powell AC

Jenny Rathbone AC

Antoinette Sandbach AC

Joyce Watson AC

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Carl Sargeant AC, Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol

Sarah Dawson, Llywodraeth Cymru

Neil Hemington, Llywodraeth Cymru

Dion Thomas, Llywodraeth Cymru

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Alun Davidson (Clerc)

Peter Hill (Dirprwy Glerc)

Lisa Salkeld (Cynghorydd Cyfreithiol)

Graham Winter (Ymchwilydd)

 

 

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod.

 

</AI1>

<AI2>

1    Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

</AI2>

<AI3>

2    Bil Cynllunio (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn dystiolaeth 14

2.1 Atebodd y Gweinidog a’i swyddogion gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

2.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu:

 

·         rhagor o wybodaeth am sut y caiff cyfleoedd hyfforddi ar gyfer cynllunio strategol eu darparu;

·         enghreifftiau o achosion lle mae cais cynllunio wedi cael ei ystyried gan awdurdod parc cenedlaethol ac awdurdod lleol, gyda chanlyniadau gwahanol;

·         rhagor o wybodaeth am gysylltiadau â chynllunio trafnidiaeth statudol a chynllunio morol; a

·         chrynodeb o ganlyniad yr ymgynghoriad ar Ddylunio yn y Broses Gynllunio.

 

</AI3>

<AI4>

3    Papurau i'w nodi </AI4><AI5>

Bil Cynllunio (Cymru): Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol - 10 Rhagfyr

3.1  Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.</AI5><AI6>

 

Bil Cynllunio (Cymru): Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol - 7 Ionawr

3.2  Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.</AI6><AI7>

 

Bil Cynllunio (Cymru): Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol - 9 Ionawr

3.3  Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.</AI7><AI8>

 

Bil Cynllunio (Cymru): Gohebiaeth gan y Llywydd

3.4  Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.</AI8><AI9>

 

Bil Cynllunio (Cymru): Gohebiaeth gan Cyswllt Amgylchedd Cymru

3.5 Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.</AI9><AI10>

 

Bil Cynllunio (Cymru): Tystiolaeth ychwanegol gan Gymdeithas y Cyfreithwyr

3.6 Nododd yr Aelodau y dystiolaeth ychwanegol.</AI10><AI11>

 

Bil Cynllunio (Cymru): Tystiolaeth gan Parciau Cenedlaethol Cymru

3.7        Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.</AI11><AI12>

 

Bil Cynllunio (Cymru): Tystiolaeth ychwanegol gan y Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi 3.8 Nododd yr Aelodau y dystiolaeth ychwanegol.</AI12><AI13>

 

Bil Cynllunio (Cymru): Tystiolaeth ychwanegol gan Gyngor Gwynedd

3.9        Nododd yr Aelodau y dystiolaeth ychwanegol.</AI13><AI14>

 

Lles anifeiliaid: Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd

3.10     Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth</AI14><AI15>

 

Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol mewn perthynas â Barnau Rhesymedig y Comisiwn Ewropeaidd

3.11     Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.</AI15><AI16>

 

Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru): Gohebiaeth gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru

3.12     Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.</AI16><AI17>

 

Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru): Gohebiaeth gan Goleg Brenhinol y Meddygon

3.13 Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

 

</AI17>

<AI18>

4    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

</AI18>

<AI19>

5    Bil Cynllunio (Cymru): Trafod y dystiolaeth

5.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth.

 

</AI19>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>