Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Llun, 23 Mawrth 2015

 

 

 

Amser:

13.30 - 15.01

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/2600

 

 

Cofnodion Cryno:

MeetingTitle

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

David Melding AC (Cadeirydd)

Alun Davies AC

Suzy Davies AC

William Powell AC

Simon Thomas AC

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Carwyn Jones AC, Y Prif Weinidog

Jeff Godfrey, Llywodraeth Cymru

Dylan Hughes, Llywodraeth Cymru

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

P Gareth Williams (Clerc)

Ruth Hatton (Dirprwy Glerc)

Gwyn Griffiths (Cynghorydd Cyfreithiol)

Daniel Greenberg (Cynghorwr Arbenigol)

Stephen Boyce (Ymchwilydd)

Alys Thomas (Ymchwilydd)

 

 

 

<AI1>

1    Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

 

</AI1>

<AI2>

2    Tystiolaeth mewn perthynas â’r Ymchwiliad i Ddeddfu yn y Pedwerydd Cynulliad

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog.

 

</AI2>

<AI3>

3    Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

 

</AI3>

<AI4>

3.1  CLA497 - Rheoliadau Addysg (Trefniadau Sefydlu ar gyfer Athrawon Ysgol) (Cymru) 2015

 

</AI4>

<AI5>

3.2  CLA499 - Rheoliadau Cynghorau Iechyd Cymuned (Cyfansoddiad, Aelodaeth a Gweithdrefnau) (Cymru) (Diwygio) 2015

 

</AI5>

<AI6>

3.3  CLA500 - Gorchymyn Cynghorau Iechyd Cymuned (Sefydlu, Trosglwyddo Swyddogaethau a Diddymu) (Cymru) (Diwygio) 2015

 

</AI6>

<AI7>

3.4  CLA501 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) (Diwygio) 2015

 

</AI7>

<AI8>

3.5  CLA502 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Dyfrffyrdd) (Cymru) 2015

 

</AI8>

<AI9>

3.6  CLA504 - Gorchymyn Awdurdodau Tân ac Achub (Dangosyddion Perfformiad) (Cymru) 2015

 

</AI9>

<AI10>

3.7  CLA505 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2015

 

</AI10>

<AI11>

3.8  CLA510 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Diwygiadau Canlyniadol Diwygio Lles) (Cymru) 2015

 

</AI11>

<AI12>

3.9  CLA511 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Hysbysiadau Galw am Dalu) (Cymru) (Diwygio) 2015

 

</AI12>

<AI13>

3.10      CLA513 - Rheoliadau Cymorth Gwladol (Symiau at Anghenion Personol) a Ffioedd Gofal Cymdeithasol (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2015

 

</AI13>

<AI14>

3.11      CLA506 - Rheoliadau Digartrefedd (Gweithdrefn Adolygu) (Cymru) 2015

 

</AI14>

<AI15>

3.12      CLA507 - Gorchymyn Digartrefedd (Addasrwydd Llety) (Cymru) 2015

 

</AI15>

<AI16>

3.13      CLA509 - Rheoliadau Digartrefedd (Bwriadoldeb) (Categorïau Penodedig) (Cymru) 2015

 

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

</AI16>

<AI17>

4    Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

 

</AI17>

<AI18>

4.1  CLA508 - Rheoliadau Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) 2015

 

</AI18>

<AI19>

4.2  CLA498 - Rheoliadau Rheoli Gwastraff (Ymdrin ag Eiddo a Atafaelwyd) (Cymru a Lloegr) 2015

 

</AI19>

<AI20>

4.3  CLA503 - The Surface Waters and Water Resources (Miscellaneous Revocations) Regulations 2015

 

</AI20>

<AI21>

4.4  CLA496 - Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015

 

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau a bydd yn cyflwyno adroddiad i’r Cynulliad.

</AI21>

<AI22>

5    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Penderfynodd y Pwyllgor gynnal gweddill y cyfarfod mewn sesiwn breifat.

 

</AI22>

<AI23>

5.1  Papur cwmpasu

 

</AI23>

<AI24>

5.2  Blaenraglen waith

 

</AI24>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>