Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Llun, 23 Mawrth 2015

 

Amser:
13.30

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch a:

Gareth Williams
Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565
SeneddMCD@Cynulliad.Cymru

 

 

Agenda

 

 

<AI1>

1     Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant 

</AI1>

<AI2>

2     Tystiolaeth mewn perthynas â'r ymchwiliad i Ddeddfu yn y Pedwerydd Cynulliad  (Tudalennau 1 - 77)

(Amser Dangosol 13.30)

 

Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Y Prif Weinidog

Jeff Godfrey, Llywodraeth Cymru

Dylan Hughes, Y Prif Gwnsler Deddfwriaethol, Swyddfa Cwnsleriaid Deddfwriaethol Cymru, Llywodraeth Cymru

 

CLA(4)-09-15 – Papur 1 Tystiolaeth Ysgrifenedig

CLA(4)-09-15 – Papur Briffio’r Gwasanaeth Ymchwil

CLA(4)-09-15 – Papur Briffio Atodiad A

CLA(4)-09-15 Trawsgrifiad Drafft, 16 Mawrth 2015

 

 

 

 

</AI2>

<AI3>

3     Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3  (Tudalennau 78 - 84)

CLA(4)-09-15 – Papur 2 – Offerynnau statudol gydag adroddiadau clir

</AI3>

<AI4>

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad negyddol

 

</AI4>

<AI5>

 

CLA497 - Rheoliadau Addysg (Trefniadau Sefydlu ar gyfer Athrawon Ysgol) (Cymru) 2015  

Y weithdrefn negyddol. Fe'u gwnaed ar: 3 Mawrth 2015; Fe'u gosodwyd ar: 5 Mawrth 2015; Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2015

 

</AI5>

<AI6>

 

CLA499 - Rheoliadau Cynghorau Iechyd Cymuned (Cyfansoddiad, Aelodaeth a Gweithdrefnau) (Cymru) (Diwygio) 2015  

Y weithdrefn negyddol. Fe'u gwnaed ar: 3 Mawrth 2015; Fe'u gosodwyd ar: 6 Mawrth 2015; Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2015

 

</AI6>

<AI7>

 

CLA500 - Gorchymyn Cynghorau Iechyd Cymuned (Sefydlu, Trosglwyddo Swyddogaethau a Diddymu) (Cymru) (Diwygio) 2015  

Y weithdrefn negyddol. Fe'i gwnaed ar: 3 Mawrth 2015; Fe'i gosodwyd ar: 6 Mawrth 2015; Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2015

 

 

</AI7>

<AI8>

 

CLA501 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) (Diwygio) 2015  

Y weithdrefn negyddol. Fe'u gwnaed ar: 3 Mawrth 2015; Fe'u gosodwyd ar: 6 Mawrth 2015; Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2015

 

 

</AI8>

<AI9>

 

CLA502 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Dyfrffyrdd) (Cymru) 2015  

Y weithdrefn negyddol. Fe'u gwnaed ar: 4 Mawrth 2015; Fe'u gosodwyd ar: 6 Mawrth 2015; Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2015

 

 

</AI9>

<AI10>

 

CLA504 - Gorchymyn Awdurdodau Tân ac Achub (Dangosyddion Perfformiad) (Cymru) 2015  

Y weithdrefn negyddol. Fe'i gwnaed ar: 9 Mawrth 2015; Fe'i gosodwyd ar: 10 Mawrth 2015; Yn dod i rym ar: 1Ebrill 2015

 

 

</AI10>

<AI11>

 

CLA505 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2015  

Y weithdrefn negyddol. Fe'u gwnaed ar: 7 Mawrth 2015; Fe'u gosodwyd ar: 10 Mawrth 2015; Yn dod i rym ar: 1Ebrill 2015

 

</AI11>

<AI12>

 

CLA510 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Diwygiadau Canlyniadol Diwygio Lles) (Cymru) 2015  

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar: 7 Mawrth 2015; Fe'u gosodwyd ar: 10 Mawrth 2015; Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2015

 

 

</AI12>

<AI13>

 

CLA511 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Hysbysiadau Galw am Dalu) (Cymru) (Diwygio) 2015  

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar: 9 Mawrth 2015; Fe'u gosodwyd ar: 11 Mawrth 2015; Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2015

 

 

</AI13>

<AI14>

 

CLA513 - Rheoliadau Cymorth Gwladol (Symiau at Anghenion Personol) a Ffioedd Gofal Cymdeithasol (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2015  

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar: 13 Mawrth 2015; Fe'u gosodwyd ar: 16 Mawrth 2015; Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2015

 

 

</AI14>

<AI15>

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

</AI15>

<AI16>

 

CLA506 - Rheoliadau Digartrefedd (Gweithdrefn Adolygu) (Cymru) 2015  

Y weithdrefn gadarnhaol. Fe’u gwnaed ar: Dyddiad heb ei nodi; Fe’u gosodwyd ar: Dyddiad heb ei nodi; Yn dod i rym ar: 27 Ebrill 2015

 

 

</AI16>

<AI17>

 

CLA507 - Gorchymyn Digartrefedd (Addasrwydd Llety) (Cymru) 2015  

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe’i gwnaed ar: Dyddiad heb ei nodi; Fe’i gosodwyd ar: Dyddiad heb ei nodi; Yn dod i rym ar: 27 Ebrill 2015

 

 

</AI17>

<AI18>

 

CLA509 - Rheoliadau Digartrefedd (Bwriadoldeb) (Categorïau Penodedig) (Cymru) 2015  

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe’u gwnaed ar: Dyddiad heb ei nodi; Fe’u gosodwyd ar: Dyddiad heb ei nodi; Yn dod i rym ar: 27 Ebrill 2015

 

</AI18>

<AI19>

4     Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 

</AI19>

<AI20>

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad negyddol

</AI20>

<AI21>

 

CLA508 - Rheoliadau Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) 2015  (Tudalennau 85 - 265)

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 3 Mawrth 2015; Fe'u gosodwyd ar: 5 Mawrth 2015; Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2015

 

CLA(4)-09-15 – Papur 3 Adroddiad

CLA(4)-09-15 – Papur 4 – Rheoliadau

CLA(4)-09-15 – Papur 5 Memorandwm Esboniadol

 

 

</AI21>

<AI22>

Offerynnau cyfansawdd y weithdrefn penderfyniad negyddol

</AI22>

<AI23>

 

CLA498 - The Control of Waste (Dealing with Seized Property) (England and Wales) Regulations 2015 (Saesneg yn unig)  (Tudalennau 266 - 288)

Y weithdrefn negyddol cyfansawdd; Fe'u gwnaed ar: 3 Mawrth 2015; Fe'u gosodwyd ar: 5 Mawrth 2015; Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2015

 

CLA(4)-09-15 – Papur 6 Adroddiad

CLA(4)-09-15 – Papur 7 – Rheoliadau

CLA(4)-09-15 – Papur 8 Memorandwm Esboniadol

 

 

</AI23>

<AI24>

 

CLA503 - The Surface Waters and Water Resources (Miscellaneous Revocations) Regulations 2015 (Saesneg yn unig)  (Tudalennau 289 - 295)

Y weithdrefn negyddol cyfansawdd; Fe'u gwnaed ar: 3 Mawrth 2015; Fe'u gosodwyd ar: 5 Mawrth 2015; Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2015

 

CLA(4)-09-15 – Papur 9 Adroddiad

CLA(4)-09-15 – Papur 10 – Rheoliadau

CLA(4)-09-15 – Papur 11 - Memorandwm Esboniadol

 

 

</AI24>

<AI25>

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

</AI25>

<AI26>

 

CLA496 - Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015  (Tudalennau 296 - 396)

Y weithdrefn gadarnhaol. Fe’u gwnaed ar: Dyddiad heb ei nodi; Fe’u gosodwyd ar: Dyddiad heb ei nodi; Yn dod i rym ar: Dyddiad heb ei nodi

 

CLA(4)-09-15 – Papur 12 Adroddiad

CLA(4)-09-15 – Papur 13 – Rheoliadau

CLA(4)-09-15 – Papur 14 Memorandwm Esboniadol

 

 

 

</AI26>

<AI27>

5     Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:   

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson;

</AI27>

<AI28>

 

Papur Cwmpasu  (Tudalennau 397 - 402)

CLA(4)-09-15 – Papur 15 Papur Cwmpasu: Pwerau at Bwrpas: tuag at Setliad Datganoli sy’n Para i Gymru

 

</AI28>

<AI29>

 

Blaenraglen Waith  (Tudalennau 403 - 404)

CLA(4)-09-15 – Papur 16 – Blaenraglen Waith

 

</AI29>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>