Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Iau, 11 Rhagfyr 2014

 

Amser:
09.00

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Sarah Beasley
Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565
SeneddCCLIL@Cynulliad.Cymru

 

 

Agenda

 

 

<AI1>

Cyfarfod preifat cyn y prif gyfarfod (09:00 - 09:15)

</AI1>

<AI2>

1    Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon 

</AI2>

<AI3>

2    Adroddiad Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2013/2014 (09.15 - 10.15) (Tudalennau 1 - 10)

Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

 

Adroddiad Blynyddol 2013/14

https://www.ombudsman-wales.org.uk/~/media/Files/AnnualReports_cy/PSOW%20Annual%20Report%202013-14%20Final%20for%20laying%20and%20website%20Cymraeg.ashx

</AI3>

<AI4>

3    Papurau i’w nodi  (Tudalennau 11 - 13)

</AI4>

<AI5>

4    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod 

</AI5>

<AI6>

5    Adroddiad Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2013/14 - trafod y dystiolaeth (10.15 - 10.25)

</AI6>

<AI7>

Egwyl (10.25 - 10.30)

</AI7>

<AI8>

6    Briff Ffeithiol: Datganoli, Democratiaeth a Chyflawni Papur Gwyn - Comisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus (10.30 - 11.00) 

Judith Cole, Dirprwy Gyfarwyddwr Rhaglen Diwygio Llywodraeth Leol: Cyllid

Robin Jones, Tîm Polisi a Phrosectiau Biliau, Yr Is-adran Democratiaeth Llywodraeth Leol

 

Datganoli, Democratiaeth a Chyflawni Papur Gwyn – Comisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus

http://wales.gov.uk/docs/dpsp/consultation/141021-staff-commission-consultation-cy.pdf

 

Datganiad gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, 21 Hydref 2014

http://www.assembly.wales/en/bus-home/pages/rop.aspx?meetingid=2756&assembly=4&c=Record of Proceedings&startDt=21/10/2014&endDt=21/10/2014#174435

</AI8>

<AI9>

7    Ystyried blaenraglen waith (11.00 - 11.10) (Tudalennau 14 - 21)

</AI9>

<AI10>

8    Ymchwiliad i Dlodi yng Nghymru: Crynodeb o'r dystiolaeth a dderbyniwyd ar Elfen 1 yr ymchwiliad (11.10 - 11.20) (Tudalennau 22 - 26)

</AI10>

<AI11>

9    Bil Trais ar Sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) – ystyried trafodion y Pwyllgor yng Nghyfnod 2 (11.20 - 11.30) (Tudalennau 27 - 32)

</AI11>

<AI12>

10Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3): y Bil Busnesau Bach, Menter a Chyflogaeth (11.30 - 11.40) (Tudalennau 33 - 34)

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>