Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Mercher, 8 Hydref 2014

 

 

 

Amser:

09.32 - 11.17

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/2506

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

David Rees AC (Cadeirydd)

Alun Davies AC

Janet Finch-Saunders AC

John Griffiths AC

Elin Jones AC

Darren Millar AC

Lynne Neagle AC

Gwyn R Price AC

Lindsay Whittle AC

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Dr Ruth Hussey, Llywodraeth Cymru

Sue Bowker, Llywodraeth Cymru

Tracey Breheny, Llywodraeth Cymru

Chris Tudor-Smith, Llywodraeth Cymru

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Helen Finlayson (Ail Clerc)

Sian Giddins (Dirprwy Glerc)

Amy Clifton (Ymchwilydd)

Stephen Boyce (Ymchwilydd)

 

 

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Trawsgrifiad o'r cyfarfod.

 

</AI1>

<AI2>

1    Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Kirsty Williams.

 

</AI2>

<AI3>

2    Papurau i’w nodi

2.1 Nododd y Pwyllgor gofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 18 Tachwedd a 24 Medi.

 

</AI3>

<AI4>

3    Sesiwn friffio ffeithiol ar y Papur Gwyn ar Iechyd y Cyhoedd

3.1 Cafodd yr Aelodau sesiwn friffio ffeithiol gan Lywodraeth Cymru ar y Papur Gwyn ar Iechyd y Cyhoedd.

3.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Prif Swyddog Meddygol i ofyn am wybodaeth am nifer y plant a phobl ifanc sy'n defnyddio sigaréts electronig a chynhyrchion tybaco traddodiadol.

3.3 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn am eglurhad ynghylch a oes gan y Cynulliad gymhwysedd deddfwriaethol o ran isafswm prisio uned, yn ei farn ef, ac am unrhyw drafodaethau y mae'r Gweinidog neu ei swyddogion wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ar y mater hwn.

 

</AI4>

<AI5>

4    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o eitem 1 y cyfarfod ar 16 Hydref 2014

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI5>

<AI6>

5    Gwaith craffu ar ôl deddfu ar Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010: Trafod y dystiolaeth ysgrifenedig

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth ysgrifenedig.

 

</AI6>

<AI7>

6    Trafod yr adroddiadau cynnydd gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

</AI7>

<AI8>

6.1  Adroddiad cynnydd ar: atal thrombo-emboledd gwythiennol ymhlith cleifion mewn ysbytai yng Nghymru

6.1a Nododd y Pwyllgor yr adroddiad cynnydd o ran gweithredu ar argymhellion y Pwyllgor.

 

</AI8>

<AI9>

6.2  Adroddiad cynnydd ar: marw-enedigaethau yng Nghymru

6.2a Nododd y Pwyllgor yr adroddiad a chytunodd i ysgrifennu at randdeiliaid perthnasol yn gofyn am eu barn am yr adroddiad.

</AI9>

<AI10>

6.3  Adroddiad cynnydd ar: gweithredu'r Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer diabetes yng Nghymru

6.3a Nododd y Pwyllgor yr adroddiad a chytunodd i ohirio gwneud penderfyniad ar ymgymryd â gwaith dilynol tan ar ôl cyhoeddi'r adroddiad blynyddol ar y Cynllun Cyflawni ar gyfer Diabetes ar ddiwedd 2014.

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>