Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Mercher, 8 Hydref 2014

 

Amser:
09.30

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Llinos Madeley
Clerc y Pwyllgor

029 2089 8403
PwyllgorIGC@cymru.gov.uk

 

 

Agenda

 

 

<AI1>

1    Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon (09.30)

</AI1>

<AI2>

2    Papurau i’w nodi (09.30) (Tudalennau 1 - 6)

</AI2>

<AI3>

3    Sesiwn friffio ffeithiol ar y Papur Gwyn ar Iechyd y Cyhoedd (09.30 - 10.30) (Tudalennau 7 - 16)

Dr. Ruth Hussey, Prif Swyddog Meddygol

Chris Tudor-Smith, Uwch-swyddog Cyfrifol

Tracey Breheny, Dirprwy Gyfarwyddwr, Polisi Camddefnyddio Sylweddau, Busnes y Llywodraeth a Chorfforaethol

Sue Bowker, Pennaeth Cangen Polisi Tybaco

</AI3>

<AI4>

4    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o eitem 1 y cyfarfod ar 16 Hydref 2014 (10.30)

</AI4>

<AI5>

5    Gwaith craffu ar ôl deddfu ar Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010: Trafod y dystiolaeth ysgrifenedig (10.30 - 11.15) (Tudalennau 17 - 46)

</AI5>

<AI6>

6    Ystyried adroddiadau cynnydd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (11.15 - 11.30) (Tudalennau 47 - 50)

</AI6>

<AI7>

 

Adroddiad cynnydd ar: atal Thrombo-emboledd Gwythiennol ymhlith Cleifion mewn Ysbytai yng Nghymru  (Tudalennau 51 - 63)

 

</AI7>

<AI8>

 

Adroddiad cynnydd ar: farw-enedigaethau yng Nghymru  (Tudalennau 64 - 73)

 

</AI8>

<AI9>

 

Adroddiad cynnydd ar: Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer diabetes yng Nghymru  (Tudalennau 74 - 87)

 

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>