Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Llun, 3 Tachwedd 2014

 

 

 

Amser:

14.30 - 16.05

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/2451

 

 

Cofnodion Cryno:

MeetingTitle

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

David Melding AC (Cadeirydd)

Alun Davies AC

Suzy Davies AC

William Powell AC

Simon Thomas AC

 

 

 

 

 

Tystion:

 

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

P Gareth Williams (Clerc)

Ruth Hatton (Dirprwy Glerc)

Gwyn Griffiths (Cynghorydd Cyfreithiol)

Stephen Davies (Cynghorydd Cyfreithiol)

Matthew Richards (Cynghorydd Cyfreithiol)

Stephen Boyce (Ymchwilydd)

Alys Thomas (Ymchwilydd)

 

 

 

<AI1>

1    Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

</AI1>

<AI2>

2    Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

 

</AI2>

<AI3>

2.1  CLA452 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Digolledu) (Cymru) (Rhif 2) 2014

 

</AI3>

<AI4>

2.3  CLA454 - Rheoliadau Addysg (Unedau Cyfeirio Disgyblion) (Pwyllgorau Rheoli etc.)  (Cymru) 2014

 

</AI4>

<AI5>

2.4  CLA455 - Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol ar Fwyd Anifeiliaid a Bwyd (Cymru) (Diwygio) 2014

 

Nododd y Pwyllgor yr offerynnau statudol.

 

</AI5>

<AI6>

2.5  Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

 

</AI6>

<AI7>

2.6  CLA453 - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2014

 

Nododd y Pwyllgor yr offeryn statudol a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad.

 

</AI7>

<AI8>

3    Papurau i’w nodi

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

</AI8>

<AI9>

4    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gweddill y cyfarfod mewn sesiwn breifat.

 

</AI9>

<AI10>

4.1  Offerynnau Cyfansawdd yn Gymraeg

 

</AI10>

<AI11>

4.2  Adolygu rôl Comisiynydd Plant Cymru

 

</AI11>

<AI12>

4.3  Adolygiad canol tymor

 

</AI12>

<AI13>

4.4  Adroddiad Drafft y Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)

 

</AI13>

<AI14>

4.5  Adroddiad Drafft ar y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

 

</AI14>

<AI15>

4.6  Adroddiad Drafft ar y Bil Addysg a Chynhwysiant Ariannol (Cymru)

</AI15>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>