Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Llun, 3 Tachwedd 2014

 

Amser:
14.30

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch a:

Gareth Williams
Clerc y Pwyllgor

029 2089 8008/8019
PwyllgorMCD@cymru.gov.uk

 

 

Agenda

 

 

<AI1>

1     Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

</AI1>

<AI2>

2     Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3  (Tudalennau 1 - 2)

CLA(4)-26-14 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

</AI2>

<AI3>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

</AI3>

<AI4>

 

CLA452 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Digolledu) (Cymru) (Rhif 2) 2014  

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 29 Medi 2014; Fe'u gosodwyd ar: 9 Hydref 2014; Yn dod i rym ar: 7 Tachwedd 2014

 

</AI4>

<AI5>

 

CLA453 - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2014  

Y weithdrefn negyddol; Fe'i gwnaed ar: 29 Medi 2014; Fe'i gosodwyd ar: 9 Hydref 2014; Yn dod i rym ar: 7 Tachwedd 2014

 

 

</AI5>

<AI6>

 

CLA454 - Rheoliadau Addysg (Unedau Cyfeirio Disgyblion) (Pwyllgorau Rheoli etc.)  (Cymru) 2014  

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 7 Hydref 2014; Fe'u gosodwyd ar: 9 Hydref 2014; Yn dod i rym ar: 31 Hydref 2014

 

 

</AI6>

<AI7>

 

CLA455 - Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol ar Fwyd Anifeiliaid a Bwyd (Cymru) (Diwygio) 2014  

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 8 Hydref 2014; Fe'u gosodwyd ar: 10 Hydref 2014; Yn dod i rym ar: 6 Tachwedd 2014

 

 

</AI7>

<AI8>

3     Papurau i’w nodi  (Tudalennau 3 - 19)

CLA(4)-26-14 – Papur 2 – Llythyr gan Gomisiynydd yr UE ynghylch Pysgota Rhwyd Ddrifft yn y DU

CLA(4)-26-14 – Papur 3 – Llythyr gan Gomisiynydd yr UE ynghylch Pysgota Rhwyd Ddrifft yn y DU

 

 

CLA(4)-26-14 – Papur 4 – Llythyr gan Gaderiydd Pwyllgor Craffu yr UE ynghylch Pysgota Rhwyd Ddrifft yn y DU

 

CLA (4)-26-14 - Papur 5 – Ymateb Llywodraeth Cymru i ymchwiliad i anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

 

</AI8>

<AI9>

4     Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:   

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson;

</AI9>

<AI10>

 

Offerynnau Cyfansawdd yn Gymraeg  (Tudalennau 20 - 29)

CLA(4)-26-14 – Papur 6 – Offerynnau Cyfansawdd yn Gymraeg

 

</AI10>

<AI11>

 

Adolygu rôl Comisiynydd Plant Cymru  (Tudalennau 30 - 33)

CLA(4)-26-14 – Papur 7 – Papur cefndirol

 

</AI11>

<AI12>

 

Adolygiad Canol Tymor  (Tudalennau 34 - 52)

CLA(4)-26-14 - Papur 8  – Adolygiad Canol Tymor

 

</AI12>

<AI13>

 

Adroddiad Drafft y Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)  (Tudalennau 53 - 94)

CLA(4)-26-14 – Papur 9 – Adroddiad Drafft

 

CLA(4)-26-14 – Papur 10 - Strwythur

CLA(4)-24-14 Papur 11 -  Nodyn Cyngor Cyfreithiol

CLA(4)-24-14 – Papur 12 - Nodyn Cyngor Cyfreithiol -Lles

 

 

 

</AI13>

<AI14>

 

Adroddiad Drafft ar y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)  (Tudalennau 95 - 115)

CLA(4)-26-14 – Papur 13 – Adroddiad Drafft

 

CLA(4)-26-14 – Papur 14 – Llythyr gan y Gweinidog

 

</AI14>

<AI15>

 

Adroddiad Drafft ar y Bil Addysg a Chynhwysiant Ariannol (Cymru)  (Tudalennau 116 - 148)

CLA(4)-26-14 – Papur 15 – Adroddiad Drafft

 

CLA(4)-26-14 – Papur 16 – Llythyr gan y Gweinidog, 16 Medi

CLA(4)-26-14 – Papur 17 – Llythyr gan Bethan Jenkins AC

CLA(4)-26-14 – Papur 18 – Llythyr gan y Gweinidog, 18 Hydref

 

 

</AI15>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>