Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Llun, 29 Medi 2014

 

 

 

Amser:

13.30 - 14.22

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://www.senedd.tv/Meeting/Archive/fd8dd04b-bf2e-49ab-bc9f-bc4587030161?autostart=True

 

 

Cofnodion Cryno:

MeetingTitle

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

Alun Davies AC

Paul Davies AC (yn lle Suzy Davies AC)

Jocelyn Davies AC (yn lle Simon Thomas AC)

Eluned Parrott AC (Cadeirydd dros dro)

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Leighton Andrews AC, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Sarah Rhodes, Llywodraeth Cymru

Rhys Davies, Llywodraeth Cymru

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

P Gareth Williams (Clerc)

Francesca Rowley (Dirprwy Glerc)

Gwyn Griffiths (Cynghorydd Cyfreithiol)

Stephen Boyce (Ymchwilydd)

 

 

 

<AI1>

1    Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cafwyd ymddiheuriadau gan David Melding AC.   Cafodd Eluned Parrott ei hethol yn Gadeirydd dros dro.

Cafwyd ymddiheuriadau hefyd gan Suzy Davies AC a Simon Thomas AC.   Dirprwyodd Paul Davies AC a Jocelyn Davies AC ar eu rhan.

 

</AI1>

<AI2>

2    Tystiolaeth mewn perthynas â’r Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Leighton Andrews AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus a’r Aelod sy’n gyfrifol am y Bil.

 

</AI2>

<AI3>

3    Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

Nododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon ag ef.

 

</AI3>

<AI4>

3.1  CLA446 – Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2014

 

</AI4>

<AI5>

4    Papurau i’w nodi

 

</AI5>

<AI6>

4.1  Datganiad Ysgrifenedig: Cŵn

 

Nododd y Pwyllgor y Datganiad Ysgrifenedig.   Cafwyd datganiad o fuddiant gan Alun Davies AC.

</AI6>

<AI7>

4.2  Datganiad Ysgrifenedig: Canlyniad Refferendwm yr Alban a’r Goblygiadau i Gymru

 

Nododd y Pwyllgor y Datganiad Ysgrifenedig a chytunodd i drafod y mater hwn ymhellach mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

</AI7>

<AI8>

5    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gweddill y cyfarfod mewn sesiwn breifat.

 

</AI8>

<AI9>

5.1  Papur Barn: Y Goruchaf Lys

 

</AI9>

<AI10>

5.2  Adolygu rôl Comisiynydd Plant Cymru

 

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>