Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Llun, 29 Medi 2014

 

Amser:
13.30

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch a:

Gareth Williams
Clerc y Pwyllgor

029 2089 8008/8019
PwyllgorMCD@cymru.gov.uk

 

 

Agenda

MeetingTitle

 

<AI1>

1     Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

</AI1>

<AI2>

2     Tystiolaeth mewn perthynas â’r Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)  (Tudalennau 1 - 223)

(Amser a ddynodwyd: 1.30pm)

 

Leighton Andrews AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil

 

CLA(4)-23-14 –Papur 1 – Datganaid o Fwriad Polisi

CLA(4)-23-14 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

CLA(4)-23-14 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

</AI2>

<AI3>

3     Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3  (Tudalen 224)

CLA(4)-23-14 – Papur 2 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

</AI3>

<AI4>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

 

 

</AI4>

<AI5>

 

CLA446 – Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2014  

Y weithdrefn negyddol;  Gwnaed ar: 5 Medi 2014; Gosodwyd ar: 5 Medi 2014; Yn dod i rym ar: 1 Hydref 2014.

 

</AI5>

<AI6>

4     Papurau i'w nodi 

</AI6>

<AI7>

 

Datganiad ysgrifenedig: Cŵn  (Tudalennau 225 - 226)

CLA(4)-23-14 – Papur 3 – Datganiad Ysgrifenedig ar gyfer y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd

 

</AI7>

<AI8>

 

Datganiad ysgrifenedig: Canlyniad Refferendwm yr Alban a’r goblygiadau i Gymru  (Tudalennau 227 - 228)

CLA(4)-23-14 – Papur 4 – Datganiad ysgrifenedig gan Brif Weinidog Cymru

 

</AI8>

<AI9>

5     Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:   

(ix) any matter relating to the internal business of the Committee, or of the Assembly, is to be discussed.

</AI9>

<AI10>

 

Papur Barn: Y Goruchaf Lys  (Tudalennau 229 - 237)

CLA(4)-23-14 – Papur 5

 

</AI10>

<AI11>

 

Adolygiad o Waith Comisiynydd Plant Cymru  (Tudalennau 238 - 241)

CLA(4)-23-14 – Papur  6

 

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>