Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Llun, 15 Medi 2014

 

 

 

Amser:

14.30 - 16.06

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:


http://www.senedd.tv/Meeting/Archive/cfd2f6f8-400a-4f80-97c0-dbc5652792eb?autostart=True

 

 

Cofnodion Cryno:

MeetingTitle

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

David Melding AC (Cadeirydd)

Mick Antoniw AC

Suzy Davies AC

Eluned Parrott AC

Simon Thomas AC

 

 

 

 

 

Tystion:

 

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

P Gareth Williams (Clerc)

Ruth Hatton (Dirprwy Glerc)

Gwyn Griffiths (Cynghorydd Cyfreithiol)

Stephen Boyce (Ymchwilydd)

Alys Thomas (Ymchwilydd)

 

 

 

<AI1>

1    Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cafwyd ymddiheuriadau gan Julie James AC.   Dirprwyodd Mick Antoniw AC ar ei rhan.

 

</AI1>

<AI2>

2    Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

 

</AI2>

<AI3>

2.1  CLA427 - Rheoliadau Gweithdrefn Gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) 2014

 

</AI3>

<AI4>

2.2  CLA428 - Rheoliadau Gweithdrefn Sylwadau (Cymru) 2014

 

</AI4>

<AI5>

2.3  CLA429 - Rheoliadau Cynllun Taliad Sylfaenol y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Dosbarthiad Rhanbarthau Talu Dros Dro) (Cymru) 2014

 

</AI5>

<AI6>

2.4  CLA430 - Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) (Diwygio) 2014

 

</AI6>

<AI7>

2.5  CLA432 - Rheoliadau Addysg (Sefydliadau Ewropeaidd) a Chymorth i Fyfyrwyr (Cymru) (Dirymu) 2014

 

</AI7>

<AI8>

2.6  CLA434 - Gorchymyn Addysg (Y Cwricwlwm Cenedlaethol) (Y Cyfnod Sylfaen) (Cymru) 2014

 

</AI8>

<AI9>

2.7  CLA435 - Rheoliadau Adroddiad y Pennaeth i Rieni a Disgyblion sy’n Oedolion (Cymru) (Diwygio) 2014

 

</AI9>

<AI10>

2.8  CLA436 - Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Trefniadau Asesu ar gyfer y Cyfnod Sylfaen a’r Ail Gyfnod Allweddol a’r Trydydd Cyfnod Allweddol) (Cymru) 2014

 

</AI10>

<AI11>

2.9  CLA437 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2014

 

</AI11>

<AI12>

2.10      CLA438 - Rheoliadau Ffioedd Myfyrwyr (Symiau) (Cymru) (Diwygio) 2014

 

</AI12>

<AI13>

2.11      CLA439 -  Rheoliadau Diddymu Corfforaethau Addysg Bellach (Cyhoeddi Cynigion a Chyrff Rhagnodedig) (Cymru) 2014

 

</AI13>

<AI14>

2.12      CLA441 - Gorchymyn Cynllunio Trafnidiaeth Rhanbarthol (Cymru) 2014

 

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

 

</AI14>

<AI15>

3    Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

 

</AI15>

<AI16>

3.1  CLA440 - Rheoliadau Lles Anifeiliaid Adeg eu Lladd (Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2014

 

</AI16>

<AI17>

3.2  CLA433 - Rheoliadau Cynnwys Sylffwr Tanwyddau Hylifol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) 2014

 

</AI17>

<AI18>

3.3  CLA431 - Rheoliadau Clefydau Moch 2014

 

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad.

 

</AI18>

<AI19>

4    Papurau i’w nodi

 

</AI19>

<AI20>

4.1  Llythyr gan Brif Weinidog Cymru ynghylch canllawiau dwyochrog

 

Cytunodd y Pwyllgor i drafod y papur hwn mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

</AI20>

<AI21>

4.2  Gohebiaeth ynghylch cynnig gan y Comisiwn Ewropeaidd ar atal rhwydi drifft COM(2014)265

 

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Comisiynydd i gael rhagor o wybodaeth am y cyfarfod y cyfeirir ato yn llythyr y Comisiynydd.

 

</AI21>

<AI22>

4.3  Gohebiaeth gan y Llywydd

 

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

</AI22>

<AI23>

4.4  Datganiad ysgrifenedig ynghylch Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

 

Nododd y Pwyllgor y Datganiad a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, yn gofyn am fanylion pellach am yr amserlen ar gyfer gweithredu'r is-ddeddfwriaeth sy'n deillio o Ddeddf 2014.

 

</AI23>

<AI24>

4.5  Llythyr gan Brif Weinidog Cymru ynghylch yr ymchwiliad i anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Cytunodd y Pwyllgor ar y dull gweithredu a awgrymwyd yn llythyr y Prif Weinidog a chytunodd i ofyn am ddadl yn y Cyfarfod Llawn ym mis Tachwedd 2014.

 

</AI24>

<AI25>

4.6  Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Dadreoleiddio: Diwygiadau mewn perthynas â Phedolwyr a Chytundebau Cartref-Ysgol

 

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.  

 

</AI25>

<AI26>

4.7  Datganiad gan Brif Weinidog Cymru: Y Rhaglen Ddeddfwriaethol, Gorffennaf 2014

 

Nododd y Pwyllgor y Datganiad.

 

</AI26>

<AI27>

5    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

 

</AI27>

<AI28>

5.1  Adroddiad Drafft ar y Bil Addysg Uwch (Cymru)

 

</AI28>

<AI29>

5.2  Ymchwiliad i Ddeddfu - y wybodaeth ddiweddaraf

 

</AI29>

<AI30>

5.3  Blaenraglen waith

 

</AI30>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>