Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Llun, 15 Medi 2014

 

Amser:
14.30

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch a:

Gareth Williams
Clerc y Pwyllgor

029 2089 8008/8019
PwyllgorMCD@cymru.gov.uk

 

 

Agenda

MeetingTitle

 

<AI1>

1     Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

</AI1>

<AI2>

2     Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3  (Tudalennau 1 - 6)

CLA(4)-21-14 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

</AI2>

<AI3>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

 

 

</AI3>

<AI4>

 

CLA427– Rheoliadau Gweithdrefn Gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) 2014  

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 7 Gorffennaf 2014; Fe'u gosodwyd ar: 9 Gorffennaf 2014; Yn dod i rym ar: 1 Awst 2014.

 

</AI4>

<AI5>

 

CLA428– Rheoliadau Gweithdrefn Sylwadau (Cymru) 2014  

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 7 Gorffennaf 2014; Fe'u gosodwyd ar: 9 Gorffennaf 2014; Yn dod i rym ar: 1 Awst 2014.

 

 

</AI5>

<AI6>

 

CLA429 – Rheoliadau Cynllun Taliad Sylfaenol y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Dosbarthiad Rhanbarthau Talu Dros Dro) (Cymru) 2014  

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 11 Gorffennaf 2014; Fe'u gosodwyd ar: 14 Gorffennaf 2014; Yn dod i rym ar: 4 Awst 2014.

 

 

</AI6>

<AI7>

 

CLA430 – Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) (Diwygio) 2014  

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 14 Gorffennaf 2014; Fe'u gosodwyd ar: 16 Gorffennaf 2014; Yn dod i rym ar: 8 Awst 2014.

 

 

</AI7>

<AI8>

 

CLA432 - Rheoliadau Addysg (Sefydliadau Ewropeaidd) a Chymorth i Fyfyrwyr (Cymru) (Dirymu) 2014  

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 16 Gorffennaf 2014; Fe'u gosodwyd ar: 18 Gorffennaf 2014; Yn dod i rym ar: 31 Awst 2014.

 

 

</AI8>

<AI9>

 

CLA434 - Gorchymyn Addysg (Y Cwricwlwm Cenedlaethol) (Y Cyfnod Sylfaen) (Cymru) 2014  

Y weithdrefn negyddol; Fe'i gwnaed ar: 23 Gorffennaf 2014; Fe'i gosodwyd ar: 28 Gorffennaf 2014; Yn dod i rym ar: 1 Medi 2014.

 

 

</AI9>

<AI10>

 

CLA435 - Rheoliadau Adroddiad y Pennaeth i Rieni a Disgyblion sy’n Oedolion (Cymru) (Diwygio) 2014  

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 23 Gorffennaf 2014; Fe'u gosodwyd ar: 28 Gorffennaf 2014; Yn dod i rym ar: 1 Medi 2014.

 

 

</AI10>

<AI11>

 

CLA436 - Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Trefniadau Asesu ar gyfer y Cyfnod Sylfaen a’r Ail Gyfnod Allweddol a’r Trydydd Cyfnod Allweddol) (Cymru) 2014  

Y weithdrefn negyddol; Fe'i gwnaed ar: 23 Gorffennaf 2014; Fe'i gosodwyd ar: 28 Gorffennaf 2014; Yn dod i rym ar: 1 Medi 2014.

 

 

</AI11>

<AI12>

 

CLA437 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2014  

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 28 Gorffennaf 2014; Fe'u gosodwyd ar: 29 Gorffennaf 2014; Yn dod i rym ar: 19 Medi 2014.

 

 

</AI12>

<AI13>

 

CLA438 - Rheoliadau Ffioedd Myfyrwyr (Symiau) (Cymru) (Diwygio) 2014  

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 23 Gorffennaf 2014; Fe'u gosodwyd ar: 4 Awst 2014; Yn dod i rym ar: 31 Awst 2014.

 

 

</AI13>

<AI14>

 

CLA439 -  Rheoliadau Diddymu Corfforaethau Addysg Bellach (Cyhoeddi Cynigion a Chyrff Rhagnodedig) (Cymru) 2014  

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 6 Awst 2014; Fe'u gosodwyd ar: 8 Awst 2014; Yn dod i rym ar: 1 Medi 2014.

 

 

</AI14>

<AI15>

 

CLA441 - Gorchymyn Cynllunio Trafnidiaeth Rhanbarthol (Cymru) 2014  

Y weithdrefn negyddol; Fe'i gwnaed ar: 7 Awst 2014; Fe'i gosodwyd ar: 14 Awst 2014; Yn dod i rym ar: 4 Medi 2014.

 

 

</AI15>

<AI16>

3     Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 

</AI16>

<AI17>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

</AI17>

<AI18>

 

CLA440 - Rheoliadau Lles Anifeiliaid Adeg eu Lladd (Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2014  (Tudalennau 7 - 17)

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 6 Awst 2014; Fe'u gosodwyd ar: 8 Awst 2014; Yn dod i rym ar: 5 Medi 2014.

 

CLA(4)-21-14 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(4)-21-14 – Papur 3 – Rheoliadau

CLA(4)-21-14 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

 

 

 

</AI18>

<AI19>

Offerynnau Cyfansawdd y Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

</AI19>

<AI20>

 

CLA433 - Rheoliadau Cynnwys Sylffwr Tanwyddau Hylifol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) 2014  (Tudalennau 18 - 29)

Y weithdrefn negyddol cyfansawdd; Fe'u gwnaed ar: 21 Gorffennaf 2014; Fe'u gosodwyd ar: 25 Gorffennaf 2014; Yn dod i rym ar:G 29 Awst 2014.

 

CLA(4)-21-14 – Papur 5 – Adroddiad

CLA(4)-21-14 – Papur 6 – Rheoliadau

CLA(4)-21-14 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

 

 

 

</AI20>

<AI21>

Offerynnau’r Penderfyniad Negyddol ar y cyd

</AI21>

<AI22>

 

CLA431 - Rheoliadau Clefydau Moch 2014  (Tudalennau 30 - 76)

Y weithdrefn negyddol ar y cyd; Fe'u gwnaed ar: 16 Gorffennaf 2014; Fe'u gosodwyd ar: 18 Gorffennaf 2014; Yn dod i rym ar: 14 Awst 2014.

 

CLA(4)-21-14 – Papur 8 – Adroddiad

CLA(4)-21-14 – Papur 9 – Rheoliadau

CLA(4)-21-14 – Papur 10 – Memorandwm Esboniadol

 

 

 

</AI22>

<AI23>

4     Papurau i’w nodi 

</AI23>

<AI24>

 

Llythyr gan Brif Weinidog Cymru ynghylch canllawiau dwyochrog  (Tudalennau 77 - 90)

CLA(4)-21-14 – Papur 11 – Llythyr gan Brif Weinidog Cymru

 

</AI24>

<AI25>

 

Gohebiaeth ynghylch cynnig gan y Comisiwn Ewropeaidd ar atal rhwydi drifft COM(2014)265  (Tudalennau 91 - 97)

CLA(4)-21-14 - Papur 12 - Llythyr gan y Comisiynydd Damanaki, 23 Gorffennaf 2014

CLA(4)-21-14 – Papur 13 – Llythyr gan Brif Weinidog Cymru, 8 Awst 2014

CLA(4)-21-14 - Papur 14 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 16 Gorffennaf 2014

CLA(4)-21-14 - Papur 15 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 17 Gorffennaf 2014

 

 

</AI25>

<AI26>

 

Gohebiaeth gan y Llywydd  (Tudalen 98)

CLA(4)-21-14 – Papur 16 – Llythyr gan y Llywydd at y Pwyllgorau ynghylch y gyllideb ddrafft

 

</AI26>

<AI27>

 

Datganiad ysgrifenedig ynghylch Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014  (Tudalennau 99 - 102)

CLA(4)-21-14 – Papur 17 – Datganiad ysgrifenedig

 

</AI27>

<AI28>

 

Llythyr gan Brif Weinidog Cymru ynghylch yr ymchwiliad i anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru  (Tudalennau 103 - 104)

CLA(4)-21-14 – Papur 18 – Llythyr gan Brif Weinidog Cymru

 

</AI28>

<AI29>

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Dadreoleiddio: Diwygiadau mewn perthynas â Phedolwyr a Chytundebau Cartref-Ysgol  (Tudalennau 105 - 110)

CLA(4)-21-14 – Papur 19 – Llythyr gan y Gweinidog

CLA(4)-21-14 – Papur 20 – Adroddiad y Pwyllgor, Gorffennaf 2014

 

 

 

</AI29>

<AI30>

 

Datganiad gan Brif Weinidog Cymru: Y Rhaglen Ddeddfwriaethol, Gorffennaf 2014  (Tudalennau 111 - 114)

CLA(4)-21-14 – Papur 21 – Datganiad llafar

 

</AI30>

<AI31>

5     Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y canlynol:   

(ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad, i gael ei drafod.

</AI31>

<AI32>

 

Adroddiad drafft ar y Bil Addysg Uwch (Cymru)  (Tudalennau 115 - 225)

CLA(4)-21-14 – Papur 22 – Adroddiad Drafft

 

CLA(4)-21-14 – Papur 23 – Datganiad ar fwriad polisi

CLA(4)-21-14 – Papur 24 – Tabl Tarddiadau

CLA (4)-21-14 –Papur 25 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol 1

CLA (4)-21-14 –Papur 26 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol 2

CLA(4)-21-14 – Papur 27 – Llythyr gan y Gweinidog, 23 Gorffennaf 2014

CLA(4)-21-14 – Papur 28 – Llythyr gan y Gweinidog, 2 Gorffennaf 2014

CLA(4)-21-14 – Papur 29 - Tystiolaeth ysgrifenedig gan Addysg Uwch Cymru

 

 

 

</AI32>

<AI33>

 

Ymchwiliad i ddeddfu - y wybodaeth ddiweddaraf  (Tudalennau 226 - 227)

CLA(4)-21-14 – Papur 30 – Papur diweddaru

 

</AI33>

<AI34>

 

Blaenraglen waith  (Tudalennau 228 - 229)

CLA(4)-21-14 – Papur 31 – Blaenraglen waith

 

</AI34>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.    FIELD_TITLE FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.    FIELD_TITLE FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_TITLE FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_TITLE FIELD_FOOTNOTE F_PR

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>