Y Cyfarfod Llawn

 

Dyddiad y cyfarfod:
Dydd Mercher, 25 Mehefin 2014

 

Amser y cyfarfod:
13.30

 

 

 

 

Agenda

(208)v4

 

<AI1>

1 Cwestiynau i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau (45 munud)

 

Gweld y Cwestiynau

 

</AI1>

<AI2>

2 Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (45 munud)

 

Gweld y Cwestiynau

 

</AI2>

<AI3>

Cwestiynau Brys

 

Cwestiwn Brys 1

Aled Roberts (Gogledd Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar y newyddion bod ‘Statws Dibynadwy Iawn fel Noddwr’ Prifysgol Glyndŵr wedi cael ei dynnu yn ôl? EAQ(4)0451(ESK)

 

Cwestiwn Brys 2

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar y gostyngiad blwyddyn ar flwyddyn o 8.4% ym mherfformiad Gwasanaeth Ambiwlans Cymru o ran ymateb i alwadau categori A? EAQ(4)0459(HSS)

</AI3>

<AI4>

3 Dadl y Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

NDM5534 Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn nodi'r digwyddiadau diweddar i goffáu D-Day, Diwrnod Lluoedd Arfog y DU a chanmlwyddiant dechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf;

 

2. Yn gwerthfawrogi cyfraniadau milwyr o Gymru, yn ddynion a menywod, ac yn cydnabod yr anawsterau y gallant eu hwynebu ar ôl dychwelyd i fywyd sifil;

 

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i sefydlu Cynllun Cerdyn Cyn-filwyr i Gymru i alluogi:

 

a) ehangu'r cynllun prisiau consesiynol presennol i gynnwys cyn-filwyr

 

b) mynediad am ddim i byllau nofio awdurdodau lleol i gyn-filwyr

 

c) mynediad am ddim i safleoedd Cadw i gyn-filwyr

 

d) blaenoriaeth o ran triniaeth ar gyfer cyflyrau/anafiadau sy'n gysylltiedig â gwasanaeth milwrol ar y GIG

 

e) blaenoriaeth o ran darparu Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl i gyn-filwyr y mae angen addasiadau i'r cartref arnynt.

 

4. Yn galw ymhellach ar Lywodraeth Cymru i archwilio'r potensial i godi cofeb Gymreig yn yr Ardd Goed Genedlaethol yn Swydd Stafford, i gofio ac anrhydeddu'r holl ddynion a menywod dewr o Gymru a ymladdodd ac a gollodd eu bywydau yn gwasanaethu'r genedl.

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Elin Jones (Ceredigion)

 

Cynnwys pwynt 3 newydd ac ailrifo yn unol â hynny:

 

Yn gresynu at y ffaith bod toriadau i fudd-daliadau ar gyfer pobl anabl, gan gynnwys y dreth ystafell wely, yn effeithio ar gyn-aelodau’r Lluoedd Arfog a’r rhai sy’n gwasanaethu ar hyn o bryd.

 

Gwelliant 2 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Cynnwys pwynt 3 newydd ac ailrifo yn unol â hynny:

 

Yn croesawu’r cyhoeddiad yn Rhaglen Ddeddfwriaethol Llywodraeth y DU am gynigion ar gyfer Bil Cwynion am Wasanaethau, er mwyn gwella’r system gwynion yn y Lluoedd Arfog drwy sefydlu Ombwdsmon ar gyfer milwyr.

 

Gwelliant 3 - Lesley Griffiths (Wrecsam)

 

Ym mhwynt 3, dileu ‘sefydlu’ a rhoi ‘ystyried’ yn ei le.

 

Gwelliant 4 - Elin Jones (Ceredigion)

 

Cynnwys pwynt 4 newydd ac ailrifo yn unol â hynny:

 

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod y gwasanaeth iechyd yn darparu cefnogaeth ddigonol ar gyfer cyn-aelodau’r lluoedd arfog sydd ag Anhwylder Straen wedi Trawma.

 

</AI4>

<AI5>

4 Dadl y Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

NDM5535 Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn nodi bod aelwydydd a busnesau yng Nghymru yn cael llawer o bost heb gyfeiriad nad yw byth yn cael ei agor ac sydd naill ai'n mynd yn syth i'w dirlenwi neu'n cael ei ailgylchu;

 

2. Yn credu bod hwn yn straen ychwanegol ar:

 

a) busnesau, sy'n gorfod talu am waredu gwastraff; a

 

b) awdurdodau lleol, sydd â chyfrifoldeb am gasglu’r gwastraff.

 

3. Yn pryderu am yr effaith amgylcheddol sy'n niweidiol i'n hadnoddau naturiol, gyda phob tunnell o bost heb gyfeiriad arno yn defnyddio 17 o goed a 7000 galwyn o ddŵr i'w gynhyrchu;

 

4. Yn nodi ymhellach Ymgyrch Age Cymru ‘Sgamiau a Thwyll’.

 

5. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i roi cyhoeddusrwydd i gynlluniau eithrio fel y Gwasanaeth Dewis Derbyn Post.

 

Mae Ymgyrch ‘Sgamiau a Thwyll’ Age Cymru ar gael yn:

 

http://www.ageuk.org.uk/cymru/get-involved/make-a-donation3/scams-and-swindles/ [Saesneg yn unig]

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1

 

TYNNWYD YN OL

 

Gwelliant 2 - Elin Jones (Ceredigion)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gydweithio ag awdurdodau lleol a’r sector preifat i fabwysiadu biliau a chyfathrebu di-bapur lle bynnag y bo'n bosibl.

 

Gwelliant 3 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i adolygu’r broses ar gyfer ‘Ardaloedd Dim Galw Diwahoddiad’, i amddiffyn pobl hŷn rhag masnachwyr twyllodrus diegwyddor a sgamiau ar garreg y drws.

 

</AI5>

<AI6>

5 Dadl Plaid Cymru (60 munud)

NDM5536 Elin Jones (Ceredigion)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn dymuno'n dda i dîm Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad.

 

2. Yn nodi pwysigrwydd chwaraeon a gweithgarwch corfforol i iechyd a lles.

 

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

 

a) sicrhau bod gan bawb fynediad i chwaraeon a gweithgarwch corfforol;

 

b) adolygu effeithiolrwydd addysg gorfforol o ran annog cyfranogi gydol oes mewn chwaraeon a mynd i’r afael â chyfraddau cyfranogi isel ymhlith rhai grwpiau economaidd-gymdeithasol; ac

 

c) gwella'r cysylltiadau rhwng cyrff llywodraethu cenedlaethol, awdurdodau lleol, ysgolion a chlybiau chwaraeon i sicrhau bod arferion hyfforddiant gorau yn cael eu mabwysiadu i gynyddu'r tebygolrwydd y bydd cenedlaethau'r dyfodol yn gallu cystadlu ar y lefel uchaf.

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Cynnwys pwynt 3 newydd ac ailrifo yn unol â hynny:

 

Yn credu ei bod yn bwysig bod ffyrdd egnïol o fyw ar gael i bawb.

 

Gwelliant 2 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Yn is-bwynt 3b, dileu ‘cyfranogi gydol oes mewn chwaraeon’ a rhoi ‘ymarfer corff gydol oes’ yn ei le.

 

Gwelliant 3 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Cynnwys is-bwynt newydd ar ddiwedd pwynt 3:

 

sicrhau bod yr amgylchedd adeiledig wedi’i ddylunio i annog ffyrdd egnïol o fyw.

 

Gwelliant 4 - Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn croesawu effaith gadarnhaol digwyddiadau chwaraeon ar lefelau cyfranogaeth mewn chwaraeon, megis Pencampwriaethau Athletau Ewrop y Pwyllgor Paralympaidd Rhyngwladol sydd ar fin cael eu cynnal yn Abertawe.

 

Gwelliant 5 - Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn cydnabod bod cymryd rhan mewn chwaraeon a hyfforddi chwaraeon yn gyfleoedd i ddefnyddio’r iaith Gymraeg yn y gymuned.

</AI6>

<AI7>

Cyfnod Pleidleisio

</AI7>

<AI8>

6 Dadl Fer (30 munud)

NDM5532 Andrew RT Davies (Canol De Cymru)

 

UEFA 2020 – Caerdydd, y ddinas berffaith i gynnal y bencampwriaeth

 

Mae cais Caerdydd i gynnal gemau allweddol ym Mhencampwriaethau Ewrop UEFA yn 2020 yn gyfle i atgyfnerthu lle Cymru ar lwyfan chwaraeon y byd.

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

 

Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Cynulliad am 13.30, Dydd Mawrth, 1 Gorffennaf 2014

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>