Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Llun, 30 Mehefin 2014

 

Amser:
14.30

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch a:

Gareth Williams
Clerc y Pwyllgor

029 2089 8008/8019
PwyllgorMCD@cymru.gov.uk

 

 

Agenda

 

<AI1>

1     Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

</AI1>

<AI2>

2     Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3  (Tudalennau 1 - 2)

CLA(4)-18-14 Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

</AI2>

<AI3>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

 

 

 

</AI3>

<AI4>

 

CLA414 - Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) (Diwygio) 2014  

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 18 Mehefin 2014; Fe'u gosodwyd ar: 20 Mehefin 2014; Yn dod i rym ar: 16 Gorffennaf 2014.

 

 

</AI4>

<AI5>

 

CLA415 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Cymru) 2014  

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 20 Mehefin 2014; Fe'u gosodwyd ar: 24 Mehefin 2014; Yn dod i rym ar: 19 Gorffennaf 2014.

 

 

</AI5>

<AI6>

3     Deddfwriaeth arall 

</AI6>

<AI7>

 

Cod Ymarfer a Argymhellir ar gyfer Cyhoeddusrwydd Awdurdodau Lleol yng Nghymru  (Tudalennau 3 - 20)

CLA(4)-18-14 Papur 2 – Cod Ymarfer a Argymhellir ar gyfer Cyhoeddusrwydd Awdurdodau Lleol yng Nghymru

CLA(4)-18-14 Papur 3 – Memorandwn Esboniadol

CLA(4)-18-14 Papur 4 – Adroddiad

 

 

</AI7>

<AI8>

4     Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Rhif 3): Y Bil Dadreoleiddio  (Tudalennau 21 - 29)

CLA(4)-18-14 Papur 5 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Rhif 3):   Y Bil Dadreoleiddio

CLA(4)-18-14 - Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

 

</AI8>

<AI9>

5     Cynnig gan y Comisiwn Ewropeaidd ar rwydi drifft COM(2014)265  (Tudalennau 30 - 42)

 

CLA(4)-18-14 Papur 6 – Cynnig gan y Comisiwn Ewropeaidd ar wahardd rhwydi drifft.

 

CLA(4)-18-14 Papur 7– Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd

 

CLA(4)-18-14 – Papur Briffio'r Gwasanaeth Ymchwil

 

</AI9>

<AI10>

6     Papurau i’w nodi 

</AI10>

<AI11>

 

Llythyr gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth: Bil Cymru  (Tudalen 43)

CLA(4)-18-14 Papur 8 – Llythyr gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth:  Bil Cymru

 

 

</AI11>

<AI12>

 

Araith Dr Hywel Francis AS i'r Comisiwn Hawliau Dynol, Mawrth 2014  (Tudalennau 44 - 51)

CLA(4)-18-14 – Papur 9 – Araith Dr Hywel Francis AS i'r Comisiwn Hawliau Dynol, Mawrth 2014

 

 

</AI12>

<AI13>

7     Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:   

(vi) lle mae’r Pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i'w gyhoeddi.

 

</AI13>

<AI14>

8     Adroddiad drafft ar yr ymchwiliad i anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru  (Tudalennau 52 - 109)

CLA(4)-18-14 –Papur 10 -  Adroddiad Drafft

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>