Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Llun, 9 Mehefin 2014

 

 

 

Amser:

13.30 - 15.22

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://www.senedd.tv/archiveplayer.jsf?v=cy_300000_09_06_2014&t=0&l=cy

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

Suzy Davies AC

Mick Antoniw AC (yn lle Julie James AC)

Simon Thomas AC (yn lle David Melding AC)

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Carl Sargeant AC, Gweinidog Tai ac Adfywio

Alyn Williams, Llywodraeth Cymru

Helen Kellaway, Llywodraeth Cymru

Darren Millar AC

Gareth Howells, Comisiwn y Cynulliad

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

P Gareth Williams (Clerc)

Ruth Hatton (Dirprwy Glerc)

Gwyn Griffiths (Cynghorydd Cyfreithiol)

Matthew Richards (Cynghorydd Cyfreithiol)

Stephen Boyce (Ymchwilydd)

Alys Thomas (Ymchwilydd)

 

 

 

<AI1>

1    Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

 

Cafwyd ymddiheuriadau gan David Melding AC.

 

Cafwyd ymddiheuriadau gan Julie James AC hefyd a dirprwyodd Mick Antoniw AC ar ei rhan.

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 17.22, enwebodd Suzy Davies AC Simon Thomas AC i fod yn Gadeirydd dros dro.

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 2.6, gwnaeth Simon Thomas AC, Mick Antoniw AC a Suzy Davies AC ddatgan buddiant.  

 

2. Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

 

</AI2>

2.1  CLA405 - Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2014

 

Nododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon ag ef.

 

</AI3>

<AI4>

3    Papur i'w nodi - Adroddiad Blynyddol ar Sybsidiaredd 2013

Nododd y Pwyllgor y papur ac roedd yn fodlon ag ef.

 

</AI4>

4    Tystiolaeth mewn perthynas â’r Bil Safleoedd Carafannau Gwyliau (Cymru)

 

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Carl Sargeant AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio.  

 

Cafodd y Pwyllgor hefyd dystiolaeth gan Darren Millar AC, yr Aelod sy'n gyfrifol am y Bil Safleoedd Carafannau Gwyliau (Cymru).

 

5    Tystiolaeth mewn perthynas â'r ymchwiliad i anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Rhoddodd y Cadeirydd wybod i'r Pwyllgor fod yr eitem hon wedi'i gohirio.

 

6    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

 

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gweddill y cyfarfod yn breifat.

 

6.1  Adroddiad Terfynol ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol:  Y Bil Dadreoleiddio