Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Llun, 9 Mehefin 2014

 

Amser:
13.30

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch a:

Gareth Williams
Clerc y Pwyllgor

029 2089 8008/8019
PwyllgorMCD@cymru.gov.uk

 

 

Agenda

 

<AI1>

1     Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

</AI1>

<AI2>

2     Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3  (Tudalen 1)

CLA(4)-16-14 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

</AI2>

<AI3>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

 

 

 

</AI3>

<AI4>

 

CLA405 - Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2014  

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 21 Mai 2014; Fe'u gosodwyd ar:  22 Mai 2014; Yn dod i rym ar: 1 Awst 2014.

 

 

</AI4>

<AI5>

3     Papur i'w nodi - Adroddiad Blynyddol ar Sybsidiaredd 2013  (Tudalennau 2 - 49)

CLA(4)-16-14 - Papur 2 – Adroddiad Blynyddol ar Sybsidiaredd 2013

 

</AI5>

<AI6>

4     Tystiolaeth mewn perthynas â’r Bil Safleoedd Carafannau Gwyliau (Cymru)  (Tudalennau 50 - 75)

(Amser a ddynodwyd: 13.30 – 14.15)

Carl Sargeant AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio

 

 

 

(Amser a ddynodwyd: 14.15 – 15.00)

Darren Millar AC, yr Aelod sy'n gyfrifol am y Bil Safleoedd Carafannau Gwyliau (Cymru)

 

CLA(4)-16-14 – Papur 3 - Llythyr gan Carl Sargeant AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio, tystiolaeth ysgrifenedig i'r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol, 28 Mai 2014

CLA(4)-16-14 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

CLA(4)-16-14 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

</AI6>

<AI7>

5     Tystiolaeth mewn perthynas â'r ymchwiliad i anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru  (Tudalennau 76 - 80)

(Amser a ddynodwyd 15.00 – 15.45)

 

Yr Athro Jonathan Bradbury, Prifysgol Abertawe

 

CLA(4)-16-14 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

</AI7>

<AI8>

6     Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:   

(vi)     lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson;

 

</AI8>

<AI9>

 

Adroddiad Terfynol ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol:  Y Bil Dadreoleiddio  (Tudalennau 81 - 89)

CLA(4)-16-14 – Papur 4 - Adroddiad Terfynol

 

 

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>