Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Mercher, 2 Gorffennaf 2014

 

 

 

Amser:

09.31 - 11.19

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://www.senedd.tv/archiveplayer.jsf?v=cy_200000_02_07_2014&t=0&l=cy

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

David Rees AC (Cadeirydd)

Leighton Andrews AC

Rebecca Evans AC

Janet Finch-Saunders AC

Elin Jones AC

Darren Millar AC

Lynne Neagle AC

Gwyn R Price AC

Lindsay Whittle AC

Kirsty Williams AC

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg

Rhodri Roberts, Comisiynydd y Gymraeg

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Llinos Madeley (Clerc)

Helen Finlayson (Ail Clerc)

Sarah Sargent (Dirprwy Glerc)

Rhys Iorwerth (Ymchwilydd)

 

 

 

 

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod.

 

</AI1>

<AI2>

1    Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

 

1.1 Ni chafwyd ymddiheuriadau. 

 

</AI2>

<AI3>

2    Sesiwn graffu gyffredinol gyda Chomisiynydd y Gymraeg

 

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor. 

 

</AI3>

<AI4>

3    Papurau i’w nodi

 

3.1 Nododd y Pwyllgor gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Mehefin. 

 

</AI4>

<AI5>

3.1  Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol ynglŷn â’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) - Adroddiad Grŵp Technegol Cymhwysedd

3.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

</AI5>

<AI6>

3.2  Llythyr gan Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid

3.2a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid.

 

</AI6>

<AI7>

4    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

 

4.1 Derbyniwyd y cynnig. 

 

</AI7>

<AI8>

5    Ymchwiliad i wasanaethau orthodontig yng Nghymru: trafod yr adroddiad drafft

 

5.1 Ystyriodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft ar ei ymchwiliad i wasanaethau orthodontig yng Nghymru a chytunodd arno, yn amodol ar fân newidiadau.  

 

</AI8>

<AI9>

6    Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor: amserlen tymor yr hydref

 

6.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer tymor yr hydref a chytunodd arno.

 

 

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>