Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Llun, 3 Mawrth 2014

 

 

 

Amser:

14.30 - 15.36

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://www.senedd.tv/

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

David Melding (Cadeirydd)

Suzy Davies

Mick Antoniw (yn lle Julie James)

Eluned Parrott

Simon Thomas

 

 

 

 

 

Tystion:

 

 

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

P Gareth Williams (Clerc)

Ruth Hatton (Dirprwy Glerc)

Gwyn Griffiths (Cynghorydd Cyfreithiol)

Alys Thomas (Cynghorydd Cyfreithiol)

Stephen Boyce (Ymchwilydd)

 

 

 

<AI1>

1    Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cafwyd ymddiheuriadau gan Julie James AC. Dirprwyodd Mick Antoniw AC ar ei rhan.

 

 

</AI1>

<AI2>

2    Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau statudol ac roedd yn fodlon arnynt.

 

 

</AI2>

<AI3>

2.1  CLA359 - Rheoliadau Citiau a Gwasanaethau Profi am HIV 1992 (Dirymu) (Cymru) 2014

 

</AI3>

<AI4>

2.2  CLA361 - Rheoliadau Gweithdrefnau a Ffioedd Tribiwnlys Eiddo Preswyl (Cymru) (Diwygio) 2014

 

</AI4>

<AI5>

3    Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

 

</AI5>

<AI6>

3.1  CLA362 – Rheoliadau Tribiwnlys Prisio Cymru (Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2013

 

Cytunodd y Pwyllgor i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad ac i ysgrifennu at y Gweinidog ynghylch pwynt i gael eglurhad yn ei gylch.

 

 

</AI6>

<AI7>

3.2  CLA360 – Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) 2014

 

Cytunodd y Pwyllgor i gyflwyno adroddiad i’r Cynulliad.

 

</AI7>

<AI8>

4    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gweddill y cyfarfod yn breifat.

 

 

 

 

</AI8>

<AI9>

4.1  Trafod yr adroddiad ar y Bil Tai (Cymru) drafft

 

</AI9>

<AI10>

4.2  Trafod Bil drafft Cymru

 

</AI10>

<AI11>

4.3  Ymchwiliad i ddeddfu yn y Pedwerydd Cynulliad

 

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</ TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</ COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>