Comisiwn y Cynulliad

 

Lleoliad:

Swyddfa'r Llywydd, 4ydd Llawr, Tŷ Hywel

 

Dyddiad:

Dydd Iau, 26 Medi 2013

 

Amser:

13:00 – 13:30

 

 

 

Cofnodion:  AC(4)2013(13)

 

 

 

Yn bresennol:

 

Sandy Mewies (Cadeirydd)

Peter Black

Angela Burns

Rhodri Glyn Thomas

 

 

 

 

 

Swyddogion yn bresennol:

 

Claire Clancy, Y Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad (Swyddog)

Nicola Callow, Pennaeth Cyllid (Swyddog)

Craig Stephenson, Prif Ysgrifennydd Preifat y Llywydd (Swyddog)

Carys Evans, Prif Ysgrifennydd y Comisiwn (Swyddog)

 

 

 

 

 

 

Eraill yn bresennol:

 

David Melding, Y Dirprwy Lywydd

 

 

 

 

 

<AI1>

1    Cyflwyniad y Cadeirydd

 

</AI1>

<AI2>

1(i)        Cyflwyniad ac ymddiheuriadau

 

Cafwyd ymddiheuriad gan y Llywydd. Cytunwyd y byddai Sandy Mewies AC yn Cadeirio'r cyfarfod.  

 

Diolchwyd yn arbennig i Syr George Reid am ei gyfraniad arbennig fel Cadeirydd Bwrdd Taliadau'r Cynulliad a dymunodd y Comisiwn y gorau iddo.

 

 

</AI2>

<AI3>

1(ii)       Datganiadau o fuddiant

 

Nid oedd buddiannau i'w datgan.

 

 

 

</AI3>

<AI4>

1(iii)      Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

 

Cytunwyd ar y cofnodion.

 

 

</AI4>

<AI5>

2    Chyllideb Ddrafft 2014-15

 

Roedd angen gosod cyllideb y Comisiwn ar gyfer 2014-15 i’w hystyried gan y Cynulliad erbyn 1 Hydref fan bellaf. Mewn cyfarfodydd blaenorol, roedd y Comisiynwyr wedi cytuno y dylid seilio'r gyllideb ar y swm o £50.598 miliwn, fel y nodwyd yn y dogfennau cyllideb a gafodd eu cymeradwyo ar gyfer y ddwy flynedd flaenorol. Bu Pwyllgor Cyllid y Cynulliad yn craffu ar y dogfennau hyn ym mis Hydref 2011 a 2012. 

 

2014-15 fydd blwyddyn olaf cynllun buddsoddi tair blynedd y Comisiwn ar gyfer y gyllideb. Roedd cynnig cyllideb 2014-15 yn cadw at yr hyn a nodwyd yng nghyllidebau'r ddwy flynedd flaenorol.

Roedd gwaith wedi'i wneud dros yr haf i adolygu'r ddogfen yn unol ag awgrymiadau'r Comisiynwyr.

 

Roedd Angela Burns wedi ysgrifennu at y Gweinidog Cyllid yn gofyn iddi gytuno i'r Comisiwn baratoi dim ond cyllideb ddangosol ar gyfer 2015-16 yn y Gyllideb ddrafft hon, a hynny oherwydd amserlen Adolygiad o Wariant y DU. Hefyd, teimlai'r Comisiynwyr y byddai'n briodol parhau i ganolbwyntio ar amserlen fyrrach ar gyfer y flwyddyn ddilynol (2016-17) gan y byddai hynny'n caniatáu i Gomisiwn y Pumed Cynulliad baratoi ei gynlluniau ei hun ar gyfer gwahanol gyfnodau.

Byddai Angel Burns, Claire Clancy a Nicola Callow yn rhoi tystiolaeth i Bwyllgor Cyllid y Cynulliad ar 3 Hydref.

 

Cytunwyd ar y gyllideb ddrafft a byddai'n cael ei gosod y prynhawn hwnnw. Byddai'r Comisiwn yn ystyried unrhyw argymhellion gan y Pwyllgor Cyllid cyn gosod y ddogfen i'r Cynulliad ei hystyried ym mis Tachwedd.

 

Cafodd Nicola Callow ei chanmol gan y Comisiynwyr am ei gwaith arbennig yn gysylltiedig â'r gyllideb a diolchwyd iddi hi ac Angela Burns am eu hymdrechion wrth iddynt gwblhau'r drafft. 

 

</AI5>

<AI6>

3    Unrhyw Fusnes Arall

 

Yr Ysgrifenyddiaeth

Medi 2013

 

 

 

</AI6>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>