Y Cyfarfod Llawn

 

Dyddiad y cyfarfod:
Dydd Mercher, 4 Rhagfyr 2013

 

Amser y cyfarfod:
13:30

 

 

 

 

Agenda

(168)v3

 

<AI1>

1 Cwestiynau i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau (45 munud) 

Gweld y Cwestiynau

 

</AI1>

<AI2>

2 Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (45 munud) 

Gweld y Cwestiynau

 

</AI2>

<AI3>

3 Datganiad gan y Prif Weinidog: Ymgyrch Jasmine (30 munud)

</AI3>

<AI4>

4 Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud) 

NNDM5358

Joyce Watson (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Mark Isherwood (Gogledd Cymru)

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru)

Jenny Rathbone (Canol Caerdydd)

Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Rhodri Glyn Thomas (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn nodi â phryder difrifol:

 

a) yr achosion o droseddwyr yn targedu plant agored i niwed er mwyn cam-fanteisio’n rhywiol arnynt;

 

b) bod plant sydd ar goll o ofal yn wynebu perygl penodol o gam-fanteisio rhywiol;

 

c) y dystiolaeth nad yw awdurdodau lleol yng Nghymru hyd yma yn gweithredu’n llawn ganllawiau Llywodraeth Cymru i ddiogelu plant sy'n mynd ar goll o ofal;

 

d) y gall yr arfer o leoli y tu allan i ardal olygu bod plant sy'n derbyn gofal yn wynebu mwy o berygl o gamdriniaeth a cham-fanteisio.

 

2. Yn cymeradwyo gwaith Prosiect Plant ar Goll Gwent ac yn nodi'r angen am ddata cymaradwy, cyson a dibynadwy ar yr achosion o blant sy'n derbyn gofal sy'n mynd ar goll o gartrefi plant a gofal maeth.

 

</AI4>

<AI5>

5 Dadl y Ceidwadwyr Cymreig (60 munud) 

NDM5380 William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn cydnabod:

 

a) pwysigrwydd y BBC ym mywyd Cymru fel rhan o’r cyfryngau amrywiol;

 

b) yr angen i adnewyddu'r siarter sy'n adlewyrchu'r setliad datganoli presennol a'r setliad datganoli sy'n datblygu; a

 

c) y cyfraniad arloesol y mae'r BBC a darlledwyr cyhoeddus eraill yn ei wneud i ddiwylliant Cymru, y Gymraeg a'r economi.

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

NDM5380

 

Gwelliant 1 - Elin Jones (Ceredigion)

 

Ychwanegu is-bwynt newydd ar ddiwedd pwynt 1:

 

yr angen i ddiogelu cyllid priodol ar gyfer S4C

 

Gwelliant 2 - Elin Jones (Ceredigion)

 

Ychwanegu is-bwynt newydd ar ddiwedd pwynt 1:

 

yr angen i ddatganoli pwerau darlledu pellach i Gymru.

 

Gwelliant 3 - Elin Jones (Ceredigion)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn gwahodd BBC Cymru Wales i roi tystiolaeth yn flynyddol i'r Cynulliad Cenedlaethol ynghylch sut y mae'n gofalu am fuddiannau pobl Cymru, a sut y mae'n adlewyrchu'r setliad datganoli presennol sy’n newid.

 

Gwelliant 4 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn credu mai Llywodraeth Cymru ddylai fod yn gyfrifol am benodi aelodau Cymru y BBC ac Ofcom.

 

Gwelliant 5 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn credu y dylai Llywodraeth Cymru gael mwy o ran yn y broses o benodi pobl i swyddi uwch yn S4C.

 

Gwelliant 6 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn credu y dylai trwyddedu radio cymunedol gael ei ddatganoli i Gymru.

 

</AI5>

<AI6>

6 Dadl Plaid Cymru (60 munud) 

NDM5379 Elin Jones (Ceredigion)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn nodi:

 

a) mai'r bwlch cyllido a amcangyfrifir rhwng y galw am gyllid gan fusnesau Cymru a'r cyflenwad presennol o'r sector bancio yw £500 miliwn;

 

b) bod ardrethi annomestig yn cyfrif am gyfran sylweddol o gostau gweithredu ar gyfer microfusnesau a busnesau bach;

 

c) bod cynnydd o 1% yng nghyfradd contractau caffael y sector cyhoeddus sy'n mynd i fusnesau Cymru yn creu 2,000 o swyddi newydd; a

 

d) bod adnoddau naturiol Cymru yn cynnig cryn botensial ar gyfer budd economaidd.

 

2. Yn gresynu:

 

a) mai’r GYC y pen yng Nghymru yw'r isaf o blith pob un o wledydd y DU sef cyfradd o 75.2% o ffigur y DU;

 

b) bod dulliau macro-economaidd yn aros yn nwylo Aelodau Seneddol yn Senedd y DU ond yn cydnabod bod gan Lywodraeth Cymru rôl sylweddol i'w chwarae o ran tyfu economi Cymru;

 

c) absenoldeb dangosyddion economaidd cyfredol i Gymru;

 

d) methiant Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael â diweithdra a thangyflogaeth; a

 

e) methiant cyrff y sector cyhoeddus i weithredu Polisi Llywodraeth Cymru ar gaffael.

 

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

 

a) cyhoeddi cynllun cynhwysfawr a hirdymor ar gyfer tyfu economi Cymru;

 

b) bwysleisio i’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yr angen i ddarparu dangosyddion economaidd rheolaidd a mynych i Gymru;

 

c) mabwysiadu polisi Plaid Cymru i estyn rhyddhad ardrethi busnesau bach i bob busnes â gwerth ardrethol o £15,000 neu lai; a

 

d) archwilio manteision sefydlu banc datblygu busnes cyhoeddus, hyd braich, nid er elw i'w ddosbarthu.

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Cynnwys is-bwynt 1a) newydd ac ailrifo yn unol â hynny:

 

y twf yng Nghynnyrch Mewnwladol Crynswth y DU yn 2013;

 

Gwelliant 2 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Cynnwys is-bwynt 1a) newydd ac ailrifo yn unol â hynny:

 

bod 29.8% o bobl Cymru yn cael eu cyflogi yn y sector cyhoeddus, sy’n uwch na 23.5%, sef cyfartaledd y DU.

 

Gwelliant 3 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnwys is-bwynt newydd ar ddiwedd pwynt 1:

 

bod economi’r DU wedi cynyddu 0.8% yn ystod trydydd chwarter 2013, sy’n pwysleisio llwyddiant polisi economaidd Llywodraeth y DU.

 

Gwelliant 4 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Cynnwys is-bwynt 2a) newydd ac ailrifo yn unol â hynny:

 

bod oddeutu 200,000 o fusnesau bach a chanolig yng Nghymru yn cael trafferth cael gafael ar gyllid, yn ôl adroddiad Cam 1 o’r ‘Adolygiad o’r Cyllid sydd ar gael i Fusnesau yng Nghymru’ gan yr Athro Dylan Jones-Evans.

 

Gellir gweld yr ‘Adolygiad o’r Cyllid sydd ar gael i Fusnesau yng Nghymru’ yn: http://wales.gov.uk/topics/businessandeconomy/publications/accesstofinance/?skip=1&lang=cy

 

Gwelliant 5 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Dileu is-bwynt 2b) a rhoi yn ei le:

 

methiant Llywodraeth Cymru i ddefnyddio’r ysgogiadau economaidd sylweddol sydd ar gael iddi er mwyn sbarduno twf yn economi Cymru;

 

Gwelliant 6 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Dileu is-bwynt 2e).

 

Gwelliant 7 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Dileu is-bwynt 3c) a rhoi yn ei le:

 

mabwysiadu polisi’r Ceidwadwyr Cymreig i ymestyn rhyddhad ardrethi i fusnesau bach sydd â gwerth ardrethol o hyd at £12,000, a darparu rhyddhad sy’n lleihau’n raddol i’r rheini sydd â gwerth ardrethol o hyd at £15,000;

 

[Os derbynnir gwelliant 7, bydd gwelliant 8 yn cael ei ddad-ddethol]

 

Gwelliant 8 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Dileu is-bwynt 3c) a rhoi yn ei le:

 

ymestyn rhyddhad ardrethi busnes i bob busnes sydd â gwerth ardrethol o £15,000 neu lai, ac i fwy o gyfleusterau cymunedol fel swyddfeydd post, tafarndai a siopau annibynnol; a

 

Gwelliant 9 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Cynnwys is-bwynt 3d) newydd ac ailrifo yn unol â hynny:

 

rhoi cyfle i awdurdodau lleol gadw cyfran o’r ardrethi busnes y maent yn eu casglu er mwyn ysgogi twf economaidd lleol;

 

Gwelliant 10 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Dileu is-bwynt 3d) a rhoi yn ei le:

 

ymateb cyn gynted â phosibl i adroddiad yr Adolygiad o'r Cyllid sydd ar gael i Fusnesau yng Nghymru – Cam 2, ac ystyried yr achos dros ddatblygu banciau busnes rhanbarthol fel yr amlinellwyd yn ‘Buddsoddi Cymru’.

 

Gellir gweld adroddiad yr ‘Adolygiad o’r Cyllid sydd ar gael i Fusnesau yng Nghymru – Cam 2’ yn:

 

http://wales.gov.uk/docs/det/publications/131121accesstofund2en.pdf

 

Gellir gweld ‘Buddsoddi Cymru’ yn:

 

http://yourvoiceintheassembly.co.uk/wp-content/uploads/2013/01/Buddsoddi-Cymru-FINAL1.pdf

 

Gwelliant 11 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Ychwanegu is-bwynt newydd ar ddiwedd pwynt 3:

 

ystyried y posibilrwydd o rannu lluosydd Cymru yn fusnesau bach a mawr, a fyddai'n sicrhau bod y system ardrethi busnes yn deg a bod Cymru ar yr un lefel â Lloegr a'r Alban.

 

Gwelliant 12 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Ychwanegu is-bwynt newydd ar ddiwedd pwynt 3:

 

sicrhau bod polisïau’r llywodraeth yn symleiddio ein rheoliadau a’n prosesau caffael ar gyfer y sector cyhoeddus.

 

Gwelliant 13 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu is-bwynt newydd ar ddiwedd pwynt 3:

 

cefnogi mentrau cymdeithasol a busnesau llai a'u galluogi i dyfu drwy ddadfwndelu contractau'r sector cyhoeddus yn rhannau mwy hylaw, gan ei gwneud yn haws i'r busnesau hyn gyflwyno cynigion a chystadlu.

 

Gwelliant 14 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu is-bwynt newydd ar ddiwedd pwynt 3:

 

gweithio i godi ymwybyddiaeth ymysg busnesau o gyfleoedd cyllid sy’n bodoli ar hyn o bryd, a gwrando ar y gymuned fusnes ynghylch ffyrdd o wella cymorth.

 

</AI6>

<AI7>

Cyfnod Pleidleisio

</AI7>

<AI8>

7 Dadl Fer (30 munud) 

NDM5378 Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Yr “hun-lun” cenedlaethol: pam mae geiriadur cenedlaethol Cymraeg yn helpu i ddiffinio’r genedl

 

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

 

Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Cynulliad am 13:30, Dydd Mawrth, 10 Rhagfyr 2013

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>