Y Cyfarfod Llawn

 

Dyddiad y cyfarfod:
Dydd Mercher, 6 Tachwedd 2013

 

 

Amser y cyfarfod:
13:30

 

 

 

 

Pleidleisiau a Thrafodion

(160)

 

<AI1>

1    Cwestiynau i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau

 

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 3 a 5 i 11. Atebwyd cwestiynau 5 i 7 gan y

Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg. Tynnwyd cwestiwn 4 yn ôl.

 

</AI1>

<AI2>

2    Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

 

Dechreuodd yr eitem am 14.15

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 9 ac 11 i 15. Tynnwyd cwestiwn 10 yn ôl.

 

</AI2>

<AI3>

3    Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar Reoli Asedau yn y Sector Cyhoeddus

 

Dechreuodd yr eitem am 14.53

NDM5345 Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar ei ymchwiliad i Reoli Asedau yn y Sector Cyhoeddus, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 23 Awst 2013.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

</AI3>

<AI4>

4    Dadl y Ceidwadwyr Cymreig

 

Dechreuodd yr eitem am 15.26

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

NDM5346 William Graham (Dwyrain De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn credu bod gofal a thriniaeth o ansawdd uchel yn GIG Cymru yn allweddol i ddileu marwolaethau y gellir eu hosgoi.

2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gomisiynu adolygiad annibynnol o ysbytai Cymru a chanddynt gyfraddau marwolaethau uwch na'r cyfartaledd i benderfynu a yw methiannau o ran ansawdd gofal a thriniaeth yn ffactor.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

40

52

Gwrthodwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 - Elin Jones (Ceredigion)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi cyfraddau marwolaeth ar gyfer pob safle ysbyty ar wefan 'Fy Ngwasanaeth Iechyd Lleol'.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

51

0

0

51

Derbyniwyd gwelliant 1.

Gwelliant 2 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf am y camau a gymerir gan Lywodraeth Cymru i gefnogi Byrddau Iechyd Lleol i fynd i’r afael â’r gwaith sydd wedi pentyrru ym maes codio clinigol.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

52

0

0

52

Derbyniwyd gwelliant 2.

Gwelliant 3 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf am y camau a gymerir i sefydlu dull o ymchwilio i ysbytai neu Fyrddau Iechyd Lleol sy’n mynd dros drothwy penodol RAMI yn gyson dros gyfnod o amser.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

52

0

0

52

Derbyniwyd gwelliant 3.

Gwelliant 4 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gyda gweinyddiaethau eraill y DU i sicrhau bod data tebyg ar gael ar farwolaethau.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

52

0

0

52

Derbyniwyd gwelliant 4.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig wedi’i ddiwygio:

NDM5346 William Graham (Dwyrain De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn credu bod gofal a thriniaeth o ansawdd uchel yn GIG Cymru yn allweddol i ddileu marwolaethau y gellir eu hosgoi.

2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gomisiynu adolygiad annibynnol o ysbytai Cymru a chanddynt gyfraddau marwolaethau uwch na'r cyfartaledd i benderfynu a yw methiannau o ran ansawdd gofal a thriniaeth yn ffactor.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi cyfraddau marwolaeth ar gyfer pob safle ysbyty ar wefan 'Fy Ngwasanaeth Iechyd Lleol'.

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf am y camau a gymerir gan Lywodraeth Cymru i gefnogi Byrddau Iechyd Lleol i fynd i’r afael â’r gwaith sydd wedi pentyrru ym maes codio clinigol.

5. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf am y camau a gymerir i sefydlu dull o ymchwilio i ysbytai neu Fyrddau Iechyd Lleol sy’n mynd dros drothwy penodol RAMI yn gyson dros gyfnod o amser.

6. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gyda gweinyddiaethau eraill y DU i sicrhau bod data tebyg ar gael ar farwolaethau.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y cynnig wedi’i ddiwygio. Felly, gwrthodwyd y cynnig wedi’i ddiwygio.

 

</AI4>

<AI5>

5    Dadl Plaid Cymru

 

Dechreuodd yr eitem am 16.25

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

NDM5344 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn cydnabod y cynnydd a wnaed hyd yma o ran gweithredu'r Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol.

2. Yn cydnabod rôl trafnidiaeth o ran cysylltu Cymru yn fewnol ac yn allanol.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

a) ceisio cyllid canlyniadol Barnett parhaus neu unrhyw setliad ariannol digolledu arall mewn perthynas â phrosiect HS2 Llywodraeth y DU;

b) adolygu gweithrediad y Consortia Trafnidiaeth Rhanbarthol a llywodraethu trafnidiaeth yn gyffredinol;

c) ailddatgan ei hymrwymiad i drafnidiaeth gyhoeddus integredig; a

d) cyflwyno sylwadau i Lywodraeth y DU, i sicrhau bod coridorau trafnidiaeth gogledd a de Cymru wedi'u cynnwys yn rhwydwaith craidd newydd TEN-T y Comisiwn Ewropeaidd.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

35

0

17

52

Derbyniwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

 

</AI5>

<AI6>

Cyfnod Pleidleisio

Dechreuodd yr eitem am 17.18

Cafodd y cyfarfod ei ohirio a’i ail-gynnull am 17.19 ar gyfer y Cyfnod Pleidleisio.

 

</AI6>

<AI7>

</AI7>

<AI8>

6    Dadl Fer

 

Dechreuodd yr eitem am 17.26

NDM5347 Rebecca Evans (Canolbarth a Gorllewin Cymru):Diogelwch Plant Ar-lein

Datblygu gwybodaeth a chadernid drwy addysg.

 

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

 

Daeth y cyfarfod i ben am 17:46

 

Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Cynulliad am 13:30, Dydd Mawrth, 12 Tachwedd 2013

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</ TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</ COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>