Y Cyfarfod Llawn

 

Dyddiad y cyfarfod:
Dydd Mawrth, 1 Hydref 2013

 

Amser y cyfarfod:
13:30

 

 

 

 

Agenda

(151)v5

 

<AI1>

1 Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y cwestiynau

</AI1>

<AI2>

2 Cwestiynau i'r Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon (45 munud) 

Gweld y cwestiynau

 

</AI2>

<AI3>

3 Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud) 

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

</AI3>

<AI4>

Cynnig i ethol Aelod i Bwyllgor

NDM 5314 Rosemary Butler (Gorllewin Casnewydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.3, yn ethol
Simon Thomas (Plaid Cymru) yn aelod o’r Pwyllgor Cyllid.

</AI4>

<AI5>

4 Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cyflwyno Bil Cyllid y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) (30 munud)

</AI5>

<AI6>

5 Datganiad gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau: Adolygiad o Ddarparu Gwasanaethau Addysg yng Nghymru yn y Dyfodol:  Gweithio Rhanbarthol (30 munud) 

Dogfennau Ategol
Adolygiad Robert Hill o’r system ar gyfer Darparu Gwasanaethau Addysg yng Nghymru yn y Dyfodol  

 

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ynghylch Darparu Gwasanaethau Addysg yng Nghymru yn y Dyfodol

 

</AI6>

<AI7>

6 Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg: Lansio’r Cynllun Gweithredu ar Ymgysylltu a Datblygiad Ieuenctid (30 munud)

</AI7>

<AI8>

7 Datganiad gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth: Y wybodaeth ddiweddaraf am Ardrethi Busnes (30 munud) 

Dogfen Ategol
Rhyddhad Ardrethi Busnes i Elusennau a Mentrau Cymdeithasol

</AI8>

<AI9>

8 Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Eiddo Deallusol (15 munud) 

NDM5250 Carwyn Jones (Pen-y-Bont ar Ogwr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Eiddo Deallusol sy’n ymwneud â rhyddid gwybodaeth, i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol wedi’i osod yn y Swyddfa Gyflwyno ar 23 Mai 2013 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2(i).

I weld copi o’r Bil ewch i:

Bill documents — Intellectual Property Bill [HL] 2013-14 — UK Parliament

Dogfen Ategol
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol
Llythyr gan y Cadeirydd at y Prif Weinidog – Materion yn codi o ystyriaeth y Pwyllgor
Llythyr mewn ymateb at y Pwyllgor Menter a BusnesAr gael yn Saesneg yn unig

 

</AI9>

<AI10>

9 Dadl Cyfnod 3 o dan Reol Sefydlog 26.44 ar y Bil Teithio Llesol (Cymru) (90 mins) 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

 

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

1. Monitro, gwerthuso ac adrodd

1, 8A, 8, 13, 14, 15A, 15B, 15, 21

2. Dyletswyddau traffig ffyrdd a phriffyrdd

2, 16, 17, 22, 23

3. Hyrwyddo cerdded a beicio

3*, 3A*, 12A, 12, 18A, 18B, 18, 19A, 19, 24A, 24

4. Llwybrau Teithio Llesol

26, 25

5. Ystyr ‘cyfleusterau cysylltiedig’ a ‘teithiau llesol’

4, 5, 6, 7, 20

6. Cymeradwyaeth gan Weinidogion i fapiau

9, 10, 11

7. Dyletswydd i adolygu’r canllawiau

27

* Caiff y gwelliannau hyn eu gwaredu yn y drefn a ganlyn—3A, 3

 

Dogfennau Ategol

Y Bil Teithio Llesol (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli

Grwpio gwelliannau

</AI10>

<AI11>

10 Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.47 i gymeradwyo'r Bil Teithio Llesol (Cymru) (5 munud) 

Ar ddiwedd Cyfnod 3 caiff y Gweinidog gynnig bod y Bil yn cael ei basio yn unol â Rheol Sefydlog 26.47.  Os derbynnir y cynnig

</AI11>

<AI12>

Cyfnod Pleidleisio

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Cynulliad am 13:30, Dydd Mercher, 2 Hydref 2013

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>