Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Llun, 2 Rhagfyr 2013

 

 

 

Amser:

13:31 - 14:40

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://www.assemblywales.org/cy/bus-home/senedd-tv.htm

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

David Melding (Cadeirydd)

Suzy Davies

Julie James

Eluned Parrott

Simon Thomas

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Carwyn Jones, Prif Weinidog

Dr Robert Parry, Llywodraeth Cymru

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

P Gareth Williams (Clerc)

Ruth Hatton (Dirprwy Glerc)

Gwyn Griffiths (Cynghorydd Cyfreithiol)

Alys Thomas (Ymchwilydd)

 

 

 

<AI1>

1    Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

 

</AI1>

<AI2>

2    Tystiolaeth mewn perthynas â'r Ymchwiliad i rôl Cymru ym mhroses yr UE o wneud penderfyniadau

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, y Prif Weinidog a Dr Robert Parry, Pennaeth Materion Ewropeaidd, Llywodraeth Cymru

 

 

</AI2>

<AI3>

3    Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

 

</AI3>

<AI4>

3.1  CLA331 - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithrediaeth) (Swyddogaethau a Chyfrifoldebau) (Cymru) (Diwygio Rhif 2) 2013

 

</AI4>

<AI5>

3.2  CLA332 – Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2013

 

</AI5>

<AI6>

3.3  CLA333 - Gorchymyn Byrddau Iechyd Lleol (Sefydlu a Diddymu) (Cymru) (Diwygio) 2013

 

 

Nododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon â hwy.

 

</AI6>

<AI7>

4    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gweddill y cyfarfod yn breifat.

 

 

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</ TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</ COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>