Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Llun, 18 Tachwedd 2013

 

 

 

Amser:

13:30 - 16:07

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://www.assemblywales.org/cy/bus-home/senedd-tv.htm

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

David Melding (Cadeirydd)

Suzy Davies

Joyce Watson (yn lle Julie James)

Eluned Parrott

Jocelyn Davies (yn lle Simon Thomas)

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Fiona Hyslop MSP, Llywodraeth yr Alban

Michael Gilmartin, Llywodraeth yr Alban

Dr Hywel Ceri Jones, Canolfan Llywodraethiant Cymru

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

P Gareth Williams (Clerc)

Ruth Hatton (Dirprwy Glerc)

Gwyn Griffiths (Cynghorydd Cyfreithiol)

Alys Thomas (Ymchwilydd)

 

 

 

<AI1>

1    Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cafwyd ymddiheuriadau gan Julie James AC a Simon Thomas AC.   Dirprwyodd Joyce Watson AC and Jocelyn Davies AC ar eu rhan.

 

 

</AI1>

<AI2>

2    Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

Nododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

 

 

</AI2>

<AI3>

2.1  CLA330 - Rheoliadau Cynlluniau Effeithlonrwydd Ynni Cartref (Cymru) (Diwygio) 2013

 

</AI3>

<AI4>

2.2  CLA327 - Gorchymyn Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 (Addasu Deddfiadau a Darpariaethau eraill) 2013

 

</AI4>

<AI5>

3    Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad.

 

 

</AI5>

<AI6>

3.1  CLA328 – Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor a Gofynion Rhagnodedig (Cymru) 2013

 

</AI6>

<AI7>

3.2  CLA329 – Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Cynllun Diofyn) (Cymru) 2013

 

</AI7>

<AI8>

4    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal y cyfarfod yn breifat tan 14.00.

 

 

</AI8>

<AI9>

4.1  Ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol diwygiedig ar y Bil Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddau a Phlismona

 

</AI9>

<AI10>

4.2  Adroddiad drafft ar y Bil Addysg (Cymru)

 

</AI10>

<AI11>

5    Tystiolaeth mewn perthynas â'r Ymchwiliad i rôl Cymru ym mhroses yr UE o wneud penderfyniadau

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Fiona Hyslop, Aelod o Senedd yr Alban, Ysgrifennydd Cabinet dros Ddiwylliant a Materion Allanol, Llywodraeth yr Alban; a Michael Gilmartin, Uwch Swyddog Polisi, Materion Ewropeaidd ac Allanol, Llywodraeth yr Alban.

 

</AI11>

<AI12>

6    Tystiolaeth mewn perthynas â'r Ymchwiliad i rôl Cymru ym mhroses yr UE o wneud penderfyniadau

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Hywel Ceri Jones, Cadeirydd y Bwrdd Cynghori Allanol, Canolfan Llywodraethiant Cymru.

 

</AI12>

<AI13>

7    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gweddill y cyfarfod yn breifat.

 

 

</AI13>

<AI14>

7.1  Papur i'w nodi

 

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</ TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</ COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>