Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Llun, 18 Tachwedd 2013

 

Amser:
13:30

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch a:

Gareth Williams
Clerc y Pwyllgor

029 2089 8008/8019
PwyllgorMCD@cymru.gov.uk

 

 

Agenda

 

<AI1>

1     Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant 

</AI1>

<AI2>

2     Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3  (Tudalen 1)

CLA(4)-27-13:  Papur 1 –  Offerynnau Statudol gydag adroddiadau clir

 

</AI2>

<AI3>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

 

 

 

</AI3>

<AI4>

 

CLA330 - Rheoliadau Cynlluniau Effeithlonrwydd Ynni Cartref (Cymru) (Diwygio) 2013  

Y weithdrefn negyddol:  Fe’u gwnaed ar:  31 Hydref 2013; Fe'u gosodwyd ar:  5 Tachwedd 2013; Yn dod i rym ar:  30 Tachwedd 2013

 

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

 

</AI5>

<AI6>

 

CLA327 - Gorchymyn Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 (Addasu Deddfiadau a Darpariaethau eraill) 2013  

Y weithdrefn gadarnhaol: Fe’i gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi; Fe’i gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi; Yn dod i rym yn unol ag erthygl 1(1)

 

 

 

</AI6>

<AI7>

3     Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 

</AI7>

<AI8>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

 

</AI8>

<AI9>

 

CLA328 – Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor a Gofynion Rhagnodedig (Cymru) 2013  (Tudalennau 2 - 312)

Y weithdrefn gadarnhaol: Fe’u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi; Fe’u gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi; Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2)

 

CLA(4)-27-13 – Paper 2 – Rheoliadau

CLA(4)-27-13 – Paper 3 – Memorandwm Esboniadol

CLA(4)-27-13 – Paper 4 – Adroddiad Cyfreithiol (Papur i ddilyn)

 

 

 

 

</AI9>

<AI10>

 

CLA329 – Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Cynllun Diofyn) (Cymru) 2013  (Tudalennau 313 - 597)

Y weithdrefn gadarnhaol: Fe’u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi; Fe’u gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi; Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2)

 

CLA(4)-27-13 – Papur 5 – Rheoliadau

CLA(4)-27-13 – Papur 6 – Memorandwm Esboniadol

CLA(4)-270-3 – Papur 7 – Adroddiad Cyfreithiol (Paur i ddilyn)

 

 

 

</AI10>

<AI11>

4     Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:   

Ystyried y Memorandwm Cy(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson.

 

·         dsyniad Deddfwriaethol Diwygiedig ar y Bil Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona

·         Adroddiad drafft ar y Bil Addysg (Cymru)

 

 

 

</AI11>

<AI12>

 

Ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Diwygiedig ar y Bil Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona  (Tudalennau 598 - 612)

CLA(4)-27-13 – Papur 8:          Papur cefndirol:

CLA(4)-27-13 – Papur 9:          Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

CLA(4)-27-13 – Papur 10:  Cyngor Cyfreithiol

CLA(4)-27-13 – Papur 11:  Adroddiad

 

 

 

</AI12>

<AI13>

 

Adroddiad drafft ar y Bil Addysg (Cymru)  (Tudalennau 613 - 660)

CLA(4)-27-13 – Papur 12:  Adroddiad drafft

 

 

</AI13>

<AI14>

5     Tystiolaeth ynghylch yr Ymchwiliad i rôl Cymru ym mhroses yr UE o wneud penderfyniadau  (Tudalennau 661 - 666)

Sesiwn gyhoeddus

 

 

(Amser dangosol: 14.00 – 15.00)

 

Fiona Hyslop ASE, Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth yr Alban dros Ddiwylliant a Materion Allanol;

 

CLA(4)-27-13 – Papur 13 – Tystiolaeth ysgrifenedig

 

 

</AI14>

<AI15>

6     Tystiolaeth ynghylch yr Ymchwiliad i rôl Cymru ym mhroses  yr UE o wneud penderfyniadau   

(amser dangosol  15:00 – 15:45)

 

 

Dr Hywel Ceri Jones AS, Cadeirydd y Bwrdd Cynghori Allanol, Canolfan Llywodraethiant Cymru

 

 

</AI15>

<AI16>

7     Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:   

 

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson.

 

 

</AI16>

<AI17>

 

Papur i'w nodi  (Tudalennau 667 - 677)

CLA(4)-27-13 – Papur 13: Rhaglen Waith y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer 2014: y datblygiadau sydd mwyaf perthnasol i Bwyllgorau'r Cynulliad

 

 

 

 

 

 

 

</AI17>

<AI18>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod.

</AI18>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>