Y Pwyllgor Deisebau

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Mawrth, 8 Hydref 2013

 

 

 

Amser:

09:00 - 10:57

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://www.senedd.tv/archiveplayer.jsf?v=cy_200000_08_10_2013&t=0&l=cy

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

William Powell (Cadeirydd)

Russell George

Bethan Jenkins

Joyce Watson

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Missen, Prif Ddeisebwr

Humphrey, B-eat Cymru

Glaze, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

 

Mark Drakeford

Watkins, Llywodraeth Cymru

Jordan, Llywodraeth Cymru

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Steve George (Clerc)

Kayleigh Driscoll (Dirprwy Glerc)

Kath Thomas (Dirprwy Glerc)

Matthew Richards (Cynghorydd Cyfreithiol)

Philippa Watkins (Ymchwilydd)

 

 

 

<AI1>

1    Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod. Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

 

</AI1>

<AI2>

2    Deisebau newydd

 

</AI2>

<AI3>

2.1P-04-504 Diogelwch Cyffordd Pont Maerdy yr A483

 

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth; a

·         Chyngor Sir Powys

 

yn holi eu barn am y ddeiseb.

 

</AI3>

<AI4>

2.2P-04-505 Uned Anhwylderau Bwyta yng Nghymru

 

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn am ei farn ar y ddeiseb.

 

</AI4>

<AI5>

2.3P-04-506 Pasys bws am ddim / teithio rhatach i’r rhai sy’n hawlio budd-daliadau, i fyfyrwyr a phobl o dan 18 oed

 

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y canlynol:

 

·         Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth; a'r

·         Consortia trafnidiaeth

 

yn holi eu barn am y ddeiseb.

 

</AI5>

<AI6>

2.4P-04-507 Bil iawnderau yng Nghymru ar gyfer menywod a merched: ymlynu wrth y Confensiwn Rhyngwladol ar Ddiddymu Gwahaniaethu o bob math yn Erbyn Menywod (CEDAW)

 

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog sy'n gyfrifol am gydraddoldeb i ofyn am ei farn ar y ddeiseb.

 

</AI6>

<AI7>

2.5P-04-508 Rhaid adfer yr Olygfa o Landyfi

 

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth i ofyn am ei barn ar y ddeiseb.

 

</AI7>

<AI8>

2.6P-04-509 Achub Canolfan Tenis Genedlaethol Cymru

 

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y canlynol:

 

·         y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, yn gofyn am ei farn am y ddeiseb ac i ofyn iddo egluro'r sefyllfa bresennol ynghylch dynodi'r cyfleuster yn Ganolfan Tenis Genedlaethol Cymru;

·         Virgin Active, yn ceisio eglurhad ynghylch a oes ganddynt unrhyw gontractau gyda'r Cyngor neu Lywodraeth Cymru;

·         Canolfan Tenis Abertawe, yn gofyn am wybodaeth am eu profiad diweddar o ran materion ariannu;

 

 

 

</AI8>

<AI9>

3    Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

 

</AI9>

<AI10>

3.1P-03-263 Rhestru Parc y Strade

 

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, yn gofyn am eglurhad ynghylch yr amserlen ar gyfer y Bil Treftadaeth arfaethedig ac a fydd yn cynnwys cynigion mewn perthynas â rhestru lleol;

·         Cadw, yn gofyn am ragor o wybodaeth am y trafodaethau sydd wedi'u cynnal gyda'r datblygwr a'r rhesymau pam na ellir rhestru canolfannau chwaraeon; a

·         yr awdurdod lleol, mewn perthynas â rhestru lleol.

 

</AI10>

<AI11>

3.2P-04-393  Grŵp Gweithredu Ffordd Osgoi Llanymynech a Phant

 

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth am y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog i ddiolch iddi am ei hymateb, i ofyn am gael gwybod am ddatblygiadau, ac i ofyn iddi ystyried sefydlu cydweithgor gyda'r adran drafnidiaeth yn Lloegr.

 

</AI11>

<AI12>

3.3P-04-415 Cefnogaeth am Bennu Parthau Cadwraeth Morol Lefel Gwarchodaeth Uchel

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i gau'r ddeiseb yn sgîl datganiad diweddar y Gweinidog.

 

</AI12>

<AI13>

3.4P-04-459 Cysylltiad rheilffordd uniongyrchol o Faes Awyr Caerdydd i ganol Caerdydd a gorllewin Cymru

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i aros am y wybodaeth ddiweddaraf gan y Gweinidog.

 

</AI13>

<AI14>

3.5P-04-468 Pryderon am Ddiogelwch Ffordd A48 Cas-gwent

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog, yn gofyn iddi ystyried sylwadau pellach y deisebydd.

 

</AI14>

<AI15>

3.6P-04-491 Banc Cenedlaethol ac arian cyflenwol i Gymru

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         gau'r ddeiseb, gan fod Gweinidogion wedi diystyru cynlluniau i sefydlu Banc Cenedlaethol i Gymru ar hyn o bryd, ac oherwydd bod adolygiad parhaus o fynediad at gyllid yn cael ei gynnal ar hyn o bryd; a

·         anfon pwyntiau pellach y deisebydd ymlaen at Weinidogion ac at yr Athro Jones-Evans.

 

</AI15>

<AI16>

3.7P-04-402 Gweddïau Cyngor

 

Nododd y Cadeirydd a Russell George eu bod yn aelodau o Gyngor Sir Powys. 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         ysgrifennu at y Gweinidog yn gofyn am eglurhad pellach ynghylch yr angen am ddeddfwriaeth;

·         Geisio cyngor cyfreithiol pellach os oes angen; a 

·         ysgrifennu at y deisebydd yn gofyn am eu sylwadau ar ddatganiad y Gweinidog.

 

</AI16>

<AI17>

3.8P-04-413 Gwasanaethau Mamolaeth yng Nghwm Cynon

 

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i gau'r ddeiseb gan na chafwyd ymateb gan y deisebydd.

 

</AI17>

<AI18>

3.9P-04-450 Mae Angen Ysbyty Cwbl Weithredol ar y Barri a Bro Morgannwg

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i anfon sylwadau pellach y deisebydd ymlaen at Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. 

 

</AI18>

<AI19>

3.10    P-04-428: Ynni amgen ar gyfer goleuadau stryd

 

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i gau'r ddeiseb gan na chafwyd ymateb gan y deisebydd.

 

</AI19>

<AI20>

3.11    P-04-484 Allowance amount Addysg i Bawb!

 

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at y deisebydd i ofyn am ymateb i lythyr y Gweinidog.

 

</AI20>

<AI21>

3.12    P-04-485 Camddefnyddio contractau dros dro yn y sector Addysg Bellach

 

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth am y ddeiseb a chytunodd i gymryd tystiolaeth lafar am y ddeiseb gan:

 

·         y deisebydd; a

·         ColegauCymru.

 

Hefyd, cytunodd y Pwyllgor i ofyn i'r Gwasanaeth Ymchwil am grynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad ar y ddeiseb, a allai hefyd gynnwys unrhyw ymchwil a wnaed gan yr UCU.

 

</AI21>

<AI22>

3.13    P-04-487 Cynllun benthyg blaendal Llywodraeth Cymru i’r rheini sy’n prynu tŷ am y tro cyntaf yng Nghymru

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ofyn am farn y Gweinidog ar sylwadau pellach y deisebydd.

 

</AI22>

<AI23>

3.14    P-04-489 Deddf genedlaethol i Gymru ar dai fforddiadwy ac â blaenoriaeth

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ofyn am farn y Gweinidog ar sylwadau pellach y deisebydd.

 

</AI23>

<AI24>

4    P-04-408 Gwasanaeth i Atal Anhwylder Bwyta ymysg Plant a Phobl Ifanc: Sesiwn Dystiolaeth gyda'r Deisebydd

 

Atebodd Helen Missen, Susannah Humphrey a Dr Robin Glaze gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

 

 

</AI24>

<AI25>

5    P-04-408: Gwasanaeth i Atal Anhwylder Bwyta ymysg Plant a Phobl Ifanc: Sesiwn Dystiolaeth gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Atebodd Mark Drakeford AC gwestiynau'r pwyllgor, gyda chefnogaeth Jo Jordan a Dr Sarah Watkins. 

 

 

 

</AI25>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</ TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</ COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>