Y Cyfarfod Llawn

 

Dyddiad y cyfarfod:
Dydd Mercher, 8 Mai 2013

 

Amser y cyfarfod:
13:30

 

 

 

 

Agenda

(130)v3

 

<AI1>

1. Cwestiynau i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd (45 munud) 

 

Gweld y cwestiynau

</AI1>

<AI2>

2. Cwestiynau i’r Gweinidog Tai ac Adfywio (45 munud) 

 

Gweld y cwestiynau

</AI2>

<AI3>

3. Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar ei ymchwiliad undydd i farw-enedigaethau yng Nghymru (60 munud) 

 

NDM5231 Vaughan Gething (De Caerdydd a Phenarth)

 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar ei ymchwiliad undydd i farw-enedigaethau yng Nghymru, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 27 Chwefror 2013.

 

Nodyn: Gosodwyd ymateb y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 30 Ebrill 2013.

 

Dogfennau ategol:

Adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Ymateb Llywodraeth Cymru

</AI3>

<AI4>

4. Adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar ei ymchwiliad i bolisi Llywodraeth Cymru ar yr amgylchedd hanesyddol (60 munud) 

 

NDM5232 Christine Chapman (Cwm Cynon)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi Adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar Bolisi Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 6 Mawrth 2013.

 

Nodyn: Gosodwyd ymateb y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon i’r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 30 Ebrill 2013.

 

Dogfennau ategol:

Adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

Ymateb Llywodraeth Cymru

</AI4>

<AI5>

5. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig (60 munud) 

 

NDM5233 William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn cydnabod y manteision bod Cymru yn rhan o’r Deyrnas Unedig; a

 

2. Yn nodi pwysigrwydd sicrhau dyfodol Cymru o fewn Teyrnas Unedig gref sy'n datblygu.

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn cymeradwyo argymhellion adroddiad Rhan I y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru ac yn galw ar Lywodraeth y DU i ddwyn ymlaen deddfwriaeth o fewn y Senedd hon i roi’r cynigion hyn ar waith yn llawn.

 

Gellir gweld adroddiad Rhan I y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru drwy fynd i:

 

http://commissionondevolutioninwales.independent.gov.uk/cy/

 

Gwelliant 2 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn croesawu ymrwymiad Prif Ysgrifennydd y Trysorlys i chwilio am fodel newydd o ddatganoli ar gyfer Cymru gyda refferendwm ar ragor o bwerau dros drethi a benthyca.

</AI5>

<AI6>

Cyfnod Pleidleisio

</AI6>

<AI7>

6. Dadl Fer - Gohiriwyd   

 

NDM5234 Antoinette Sandbach (Gogledd Cymru): Gwybod am y Gwenyn

 

Rôl gwyddoniaeth o ran gwarchod iechyd gwenyn fel peillwyr.

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

 

Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Cynulliad am 13:30, Dydd Mawrth, 14 Mai 2013

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>