Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Mercher, 24 Ebrill 2013

 

 

 

Amser:

09:30 - 10:28

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://www.senedd.tv/archiveplayer.jsf?v=cy_400000_24_04_2013&t=0&l=cy

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

Lynne Neagle (Cadeirydd)

Rebecca Evans

William Graham

Ann Jones

Elin Jones

Darren Millar

Gwyn R Price

Jenny Rathbone (yn lle Vaughan Gething)

Lindsay Whittle

Kirsty Williams

Mark Drakeford

Mick Antoniw

 

 

 

 

 

Tystion:

 

 

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Gwyn Griffiths (Cynghorydd Cyfreithiol)

Steve George (Clerc)

Olga Lewis (Dirprwy Glerc)

 

 

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Trawsgrifiad o'r cyfarfod.

 

</AI1>

<AI2>

1    Ethol Cadeirydd Dros Dro

1.1 Gan fod ymddiheuriadau wedi'u derbyn gan Vaughan Gething AC, Cadeirydd y Pwyllgor, etholwyd Lynne Neagle AC yn Gadeirydd dros dro.

 

 

</AI2>

<AI3>

2    Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Vaughan Gething AC (roedd Jenny Rathbone AC yn dirprwyo ar ei ran) a Mick Antoniw AC (roedd Ann Jones AC yn dirprwyo ar ei ran).

 

 

</AI3>

<AI4>

3    Bil Adennill Costau Meddygol ar gyfer Clefydau Asbestos (Cymru): Cyfnod 2 - Ystyried Gwelliannau

3.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau i'r Bil yn y drefn a ganlyn:

 

Adrannau 1 – 21

Atodlen 1

 

3.2 Trafododd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn, a'u gwaredu:

 

Adran 1:
Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir ei bod wedi’i derbyn.

 

Adran 2:
Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir ei bod wedi’i derbyn.

Adran 3:

Gwelliant 9 (Darren Millar)

 

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Elin Jones

Lindsay Whittle       

Kirsty Williams 

Lynne Neagle 

Rebecca Evans

Gwyn Price

Jenny Rathbone

Ann Jones

William Graham  

Darren Millar

3

5

2

Gwrthodwyd gwelliant 9.

 

Gwelliant 10 (Darren Millar)

 

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

William Graham  

Darren Millar

Lynne Neagle 

Rebecca Evans

Gwyn Price

Jenny Rathbone

Ann Jones

Elin Jones

Lindsay Whittle       

Kirsty Williams 

2

5

3

Gwrthodwyd gwelliant 10.

 

Derbyniwyd gwelliant 3 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Adran 4:
Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir ei bod wedi’i derbyn.

 

Adran 5:
Gwelliant 11 (Darren Millar)

 

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

William Graham  

Darren Millar

Lynne Neagle 

Rebecca Evans

Gwyn Price

Jenny Rathbone

Ann Jones

Elin Jones

Lindsay Whittle       

Kirsty Williams 

 

2

8

0

Gwrthodwyd gwelliant 11.

 

Adran 6:
Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir ei bod wedi’i derbyn.

Adran 7:
Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir ei bod wedi’i derbyn.

Adran 8:
Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir ei bod wedi’i derbyn.

Adran 9:
Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir ei bod wedi’i derbyn.

Adran 10:
Derbyniwyd gwelliant 4 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Adran 11:
Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir ei bod wedi’i derbyn.

Adran 12:
Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir ei bod wedi’i derbyn.

Adran 13:
Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir ei bod wedi’i derbyn.

Adran 14:
Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir ei bod wedi’i derbyn.

Adran 15:
Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir ei bod wedi’i derbyn.

Adran 16:
 Gwelliant 12 (Darren Millar)

 

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

William Graham  

Darren Millar

Elin Jones

Lindsay Whittle       

Lynne Neagle 

Rebecca Evans

Gwyn Price

Jenny Rathbone

Ann Jones

Kirsty Williams 

 

4

6

0

Gwrthodwyd gwelliant 12.

 

Derbyniwyd gwelliant 1 (Mick Antoniw) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 6 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 5 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Tynnwyd gwelliant 13 (Darren Millar) yn ôl.

 

Adran 17:
Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir ei bod wedi’i derbyn.

 

Adran 18:
Derbyniwyd gwelliant 7 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 2 (Mick Antoniw) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Adran 19:
Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir ei bod wedi’i derbyn.

 

Adran 20:
Derbyniwyd gwelliant 8 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Tynnwyd gwelliant 14 (Darren Millar) yn ôl.

 

Adran 21:
Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir ei bod wedi’i derbyn.

 

Atodlen 1:
Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i Atodlen 1, felly bernir ei bod wedi’i derbyn.

 

3.3 Dywedodd y Cadeirydd y derbyniodd y Pwyllgor bob adran o’r Bil, a chan y gwaredwyd pob gwelliant, bydd Cyfnod 3 yn dechrau o 25 Ebrill 2013.

 

3.4 O dan Reol Sefydlog 26.27, cytunodd yr Aelodau y dylai'r Aelod sy'n gyfrifol baratoi Memorandwm Esboniadol diwygiedig.

 

 

 

 

</AI4>

<AI5>

4    Papurau i'w nodi

 

</AI5>

<AI6>

4.1  Papur: HSC(4)-13-13 - Papur 1 - Llythyr at y Cadeirydd gan Mick Antoniw AC

 

4a.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr at y Cadeirydd gan yr Aelod sy'n gyfrifol a oedd yn cynnwys nodyn atodol mewn ymateb i argymhelliad 5 y Pwyllgor yn ei adroddiad Cyfnod 1 ar y Bil.

 

</AI6>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</ TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</ COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>