Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Hybrid - Ystafell Bwyllgora 5 Tŷ Hywel a fideogynadledda drwy Zoom
Dyddiad: Dydd Iau, 14 Medi 2023

Amser: 09.34 - 12.55
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/13467


Hybrid

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Jayne Bryant AS (Cadeirydd)

James Evans AS

Heledd Fychan AS

Laura Anne Jones AS

Ken Skates AS

Buffy Williams AS

Tystion:

Julie Morgan AS, Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

Alistair Davey, Llywodraeth Cymru

Albert Heaney, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Naomi Stocks (Clerc)

Tom Lewis-White (Ail Glerc)

Sarah Bartlett (Dirprwy Glerc)

Jennifer Cottle (Cynghorydd Cyfreithiol)

Michael Dauncey (Ymchwilydd)

Sian Hughes (Ymchwilydd)

Sian Thomas (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

1.2 Ni chafwyd ymddiheuriadau.

</AI1>

<AI2>

2       Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: trafod diwygio radical - sesiwn graffu ar waith y Gweinidog

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol.

2.2 Cytunodd y Dirprwy Weinidog i ddarparu'r canlynol:

- rhagor o wybodaeth am y datblygiadau radical sy'n digwydd, gan gynnwys y pedair safon ddrafft a gynhyrchwyd;

- eglurder ynghylch canran y staff gwasanaethau plant yng Nghymru sy'n weithwyr asiantaeth;

- adborth, pan fydd ar gael, o'r adolygiad annibynnol o leoliadau asesu rhianta; a

- rhagor o wybodaeth ynghylch ariannu eiriolaeth rhieni yn y tymor hir.

 

</AI2>

<AI3>

3       Papurau i'w nodi

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI3>

<AI4>

</AI36>

<AI37>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn ac o'r cyfarfod cyfan ar 27 Medi

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI37>

<AI38>

5       Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: trafod diwygio radical - ystyried y dystiolaeth.

5.1 Trafododd Aelodau, sefydliadau a phlant a phobl ifanc y dystiolaeth a glywyd yn y sesiwn flaenorol.

5.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Dirprwy Weinidog i fynd ar drywydd rhai o'r materion a godwyd.

 

</AI38>

<AI39>

6       Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-25 – trafod y dull o weithredu

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull ar gyfer craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru.

</AI39>

<AI40>

7       A yw plant a phobl ifanc anabl yn cael mynediad cyfartal at addysg a gofal plant? - Y newyddion diweddaraf am yr ymchwiliad

7.1 Cafodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am yr ymchwiliad.

7.2 Cytunodd yr Aelodau ar sesiynau tystiolaeth lafar ychwanegol gyda chynrychiolwyr gweithwyr meddygol a phroffesiynau perthynol i iechyd.

 

</AI40>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>