Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Hybrid - Ystafell Bwyllgora 5 Tŷ Hywel a fideogynadledda drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Iau, 14 Medi 2023

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Naomi Stocks

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPlant@senedd.cymru


Hybrid

------

<AI1>

Cytunwyd yn y cyfarfod ar 12 Gorffennaf y byddai’r cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn breifat ond oherwydd newid i fusnes a drefnwyd bydd y cyfarfod hwn bellach yn gyhoeddus.

 

</AI1>

<AI2>

Rhag-gyfarfod preifat

(09.10 - 09.30)

 

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

 

</AI3>

<AI4>

2       Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: trafod diwygio radical - sesiwn graffu ar waith y Gweinidog

(09.30 - 11.30)                                                                  (Tudalennau 1 - 56)

Julie Morgan AS, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

Albert Heaney, Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru, Llywodraeth Cymru

Alistair Davey, Dirprwy Gyfarwyddwr, y Gyfarwyddiaeth Galluogi, Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio, Llywodraeth Cymru
 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
Llythyr at y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
Ymateb gan Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

 

</AI4>

<AI5>

3       Papurau i'w nodi

(11.30)

                                                                                                                          

 

</AI5>

<AI6>

3.1   Gwybodaeth gan randdeiliaid

                                                                                        (Tudalennau 57 - 58)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Undeb y Prifysgolion a Cholegau (Saesneg yn unig)

 

</AI6>

<AI7>

3.2   Gwaith craffu cyffredinol ar waith y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant

                                                                                        (Tudalennau 59 - 70)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant

 

</AI7>

<AI8>

3.3   Blaenraglen waith

                                                                                      (Tudalennau 71 - 106)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

 

</AI8>

<AI9>

3.4   Blaenraglen waith

                                                                                    (Tudalennau 107 - 139)

Dogfennau atodol:

Llythyr at Weinidog y Gymraeg ac Addysg

 

</AI9>

<AI10>

3.5   Cytundebau masnach ryngwladol

                                                                                    (Tudalennau 140 - 147)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

 

</AI10>

<AI11>

3.6   Cytundebau masnach ryngwladol

                                                                                    (Tudalennau 148 - 149)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at Brif Weinidog Cymru

 

</AI11>

<AI12>

3.7   Cytundebau masnach ryngwladol

                                                                                    (Tudalennau 150 - 151)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Prif Weinidog at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

</AI12>

<AI13>

3.8   P-06-1342 Ariannu mwy o leoedd mewn ysgolion arbenigol a staff i blant ag anghenion dysgu ychwanegol yng Nghymru

                                                                                                   (Tudalen 152)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

 

</AI13>

<AI14>

3.9   Gweithredu diwygiadau addysg

                                                                                    (Tudalennau 153 - 159)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Weinidog y Gymraeg ac Addysg a’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

 

</AI14>

<AI15>

3.10 Gweithredu diwygiadau addysg

                                                                                    (Tudalennau 160 - 166)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg a'r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

 

</AI15>

<AI16>

3.11 Gweithredu diwygiadau addysg

                                                                                    (Tudalennau 167 - 168)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

</AI16>

<AI17>

3.12 Gweithredu diwygiadau addysg

                                                                                    (Tudalennau 169 - 170)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Gonffederasiwn GIG Cymru

 

</AI17>

<AI18>

3.13 Gweithredu diwygiadau addysg

                                                                                    (Tudalennau 171 - 174)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gonffederasiwn GIG Cymru (Saesneg yn unig)

 

 

 

</AI18>

<AI19>

3.14 Gweithredu diwygiadau addysg

                                                                                    (Tudalennau 175 - 177)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru at Weinidog y Gymraeg ac Addysg a'r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol  (Saesneg yn unig)

 

</AI19>

<AI20>

3.15 Gweithredu diwygiadau addysg

                                                                                    (Tudalennau 178 - 180)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg at Gomisiynydd Plant Cymru (Saesneg yn unig)

 

</AI20>

<AI21>

3.16 Cymorth Iechyd Meddwl mewn Addysg Uwch

                                                                                    (Tudalennau 181 - 182)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gyfarwyddwr Dros Dro Y Brifysgol Agored yng Nghymru (Saesneg yn unig)

 

</AI21>

<AI22>

3.17 Cymorth Iechyd Meddwl mewn Addysg Uwch

                                                                                    (Tudalennau 183 - 184)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Brif Swyddog Gweithredu Prifysgol De Cymru (Saesneg yn unig)

</AI22>

<AI23>

3.18 Cymorth Iechyd Meddwl mewn Addysg Uwch

                                                                                    (Tudalennau 185 - 186)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Lywydd ac Is-ganghellor Prifysgol Metropolitan Caerdydd (Saesneg yn unig)

</AI23>

<AI24>

3.19 Blaenraglen waith

                                                                                    (Tudalennau 187 - 188)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

 

 

 

</AI24>

<AI25>

3.20 Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: trafod diwygio radical

                                                                                    (Tudalennau 189 - 190)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Gomisiynydd Plant Cymru

</AI25>

<AI26>

3.21 Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: trafod diwygio radical

                                                                                    (Tudalennau 191 - 239)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru

</AI26>

<AI27>

3.22 Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: trafod diwygio radical

                                                                                    (Tudalennau 240 - 241)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

</AI27>

<AI28>

3.23 Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: trafod diwygio radical

                                                                                    (Tudalennau 242 - 243)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

</AI28>

<AI29>

3.24 Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: trafod diwygio radical

                                                                                    (Tudalennau 244 - 247)

Dogfennau atodol:

Nodyn briffio gan Kinship Cymru (Saesneg yn unig)

</AI29>

<AI30>

3.25 Gwaith craffu blynyddol ar waith Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

                                                                                    (Tudalennau 248 - 249)

Dogfennau atodol:

Gwybodaeth ystadegol gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg

</AI30>

<AI31>

3.26 A yw plant a phobl ifanc anabl yn cael mynediad cyfartal at addysg a gofal plant?

                                                                                    (Tudalennau 250 - 251)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg

</AI31>

<AI32>

3.27 Gwaith craffu cyffredinol ar waith y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

                                                                                    (Tudalennau 252 - 253)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

</AI32>

<AI33>

3.28 Gwaith craffu cyffredinol ar waith Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

                                                                                    (Tudalennau 254 - 255)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Cadeirydd at Weinidog y Gymraeg ac Addysg

</AI33>

<AI34>

3.29 Gwaith craffu cyffredinol ar waith Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

                                                                                    (Tudalennau 256 - 274)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg

</AI34>

<AI35>

3.30 Craffu cyffredinol ar waith Gweinidog yr Economi

                                                                                    (Tudalennau 275 - 276)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Weinidog yr Economi

</AI35>

<AI36>

3.31 Deddf Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 2022

                                                                                    (Tudalennau 277 - 281)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg

</AI36>

<AI37>

3.32 Gwybodaeth gan randdeiliaid

                                                                                                   (Tudalen 282)

Dogfennau atodol:

Gwybodaeth gan Plant yng Nghymru, Achub y Plant Cymru, Barnardo's Cymru, Gweithredu dros Blant Cymru, NSPCC Cymru, Cymdeithas y Plant, TGP Cymru, Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol Cymru, Home-Start Cymru</AI37>

<AI38>

3.33 Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical                                                                   (Tudalennau 283 - 284)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan NSPCC Cymru (Saesneg yn unig)

</AI38>

<AI39>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn ac o'r cyfarfod cyfan ar 27 Medi

(11.30)                                                                                                             

 

</AI39>

<AI40>

5       Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: trafod diwygio radical - ystyried y dystiolaeth.

(11.30 - 12.15)                                                                                                

Bydd cyfle i blant a phobl ifanc a wyliodd y cyfarfod o’r oriel gyhoeddus gwrdd â’r Aelodau i drafod y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn.

 

</AI40>

<AI41>

6       Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-25 – trafod y dull o weithredu

(12.15 - 12.30)                                                            (Tudalennau 285 - 298)

Dogfennau atodol:

Dull ar gyfer craffu ar Gyllideb Ddrafft 2024-25

</AI41>

<AI42>

7       A yw plant a phobl ifanc anabl yn cael mynediad cyfartal at addysg a gofal plant? - Y newyddion diweddaraf am yr ymchwiliad

(12.30 - 12.40)                                                            (Tudalennau 299 - 307)

Dogfennau atodol:

Y newyddion diweddaraf am yr ymchwiliad

</AI42>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>