Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol


Lleoliad:

Hybrid - Ystafell Bwyllgora 4 Tŷ Hywel a

fideogynadledda drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Iau, 2 Mawrth 2023

Amser: 09.30 - 12.13
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
13434


Hybrid

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Russell George AS (Cadeirydd)

Rhun ap Iorwerth AS

Gareth Davies AS

Sarah Murphy AS

Jack Sargeant AS

Joyce Watson AS

Tystion:

Jonathan Morgan, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Staff y Pwyllgor:

Helen Finlayson (Clerc)

Claire Morris (Ail Glerc)

Robert Lloyd-Williams (Dirprwy Glerc)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

Rebekah James (Ymchwilydd)

Dr Paul Worthington (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2. Ni chafwyd ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.

</AI1>

<AI2>

2       Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer rôl Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg: sesiwn dystiolaeth gyda'r ymgeisydd a ffefrir gan Lywodraeth Cymru.

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jonathan Morgan, yr ymgeisydd a ffefrir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer rôl Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

</AI2>

<AI3>

3       Papur(au) i'w nodi

</AI3>

<AI4>

3.1   Llythyr oddi wrth Kyowa Kirin, Cyfarwyddwr Materion Cyhoeddus, Clwstwr y Gogledd, ynghylch blaenoriaethu Cynllun Gweithredu Clefydau Prin Cymru ar gyfer 2022-26

3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI4>

<AI5>

3.2   Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y datganiad o fwriad y polisi o ran Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru).

3.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI5>

<AI6>

3.3   Llythyr oddi wrth y Gweinidog dros Faterion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd at y Pwyllgor Cyllid ynghylch craffu ar oblygiadau ariannol Biliau

3.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI6>

<AI7>

3.4   Llythyr gan Brif Swyddog Nyrsio Cymru yn dilyn y sesiwn graffu gyffredinol ar 26 Ionawr 2023

3.4 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI7>

<AI8>

3.5   Rhagor o wybodaeth gan Cancer Research UK yn dilyn sesiwn tystiolaeth lafar yr ymchwiliad ar wasanaethau endosgopi ar 2 Chwefror 2023

3.5 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI8>

<AI9>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

</AI9>

<AI10>

5       Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer rôl Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg: trafod y dystiolaeth

5.1 Trafododd yr Aelodau’r dystiolaeth a gafwyd.

5.2 Byddai’r Pwyllgor yn cytuno ar ei adroddiad drwy e-bost, cyn ei gyhoeddi ar 6 Mawrth 2023.

</AI10>

<AI11>

6       Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru): briff technegol gan swyddogion Llywodraeth Cymru

6.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio dechnegol wedi'i harwain gan swyddogion Llywodraeth Cymru.

</AI11>

<AI12>

7       Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru): trafod y dystiolaeth

7.1 Trafododd y Pwyllgor y papur briffio technegol a ddaeth i law.

7.2 Cytunodd y Pwyllgor i adolygu ei ddull o graffu ar y Bil yng Nghyfnod 1.

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>