Agenda - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol


Lleoliad:

Hybrid - Ystafell Bwyllgora 4 Tŷ Hywel a

fideogynadledda drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Iau, 2 Mawrth 2023

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Helen Finlayson

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddIechyd@senedd.cymru


Hybrid

------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat (09.30 - 09.45)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

(09.45)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer rôl Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg: sesiwn dystiolaeth gyda'r ymgeisydd a ffefrir gan Lywodraeth Cymru.

(09.45-10.30)                                                                    (Tudalennau 1 - 48)

Jonathan Morgan, yr ymgeisydd a ffefrir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer rôl Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

 

 

Briff Ymchwil

Papur 1: Holiadur y gwrandawiad cyn penodi (Saesneg yn unig)

Papur 2: Ffurflen gais, CV a datganiad personol (Saesneg yn unig)

Papur 3: Briff Llywodraeth Cymru

Papur 4: Gwybodaeth i ymgeiswyr

</AI3>

<AI4>

3       Papurau i'w nodi

(10.30)                                                                                                             

</AI4>

<AI5>

3.1   Llythyr oddi wrth Kyowa Kirin, Cyfarwyddwr Materion Cyhoeddus, Clwstwr y Gogledd, ynghylch blaenoriaethu Cynllun Gweithredu Clefydau Prin Cymru ar gyfer 2022-26

                                                                                        (Tudalennau 49 - 51)

</AI5>

<AI6>

3.2   Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y datganiad o fwriad y polisi o ran Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru)

                                                                                        (Tudalennau 52 - 62)

</AI6>

<AI7>

3.3   Llythyr oddi wrth y Gweinidog dros Faterion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd at y Pwyllgor Cyllid ynghylch craffu ar oblygiadau ariannol Biliau

                                                                                        (Tudalennau 63 - 64)

</AI7>

<AI8>

3.4   Llythyr gan Brif Swyddog Nyrsio Cymru yn dilyn y sesiwn graffu gyffredinol ar 26 Ionawr 2023

                                                                                        (Tudalennau 65 - 67)

</AI8>

<AI9>

3.5   Rhagor o wybodaeth gan Cancer Research UK yn dilyn sesiwn tystiolaeth lafar yr ymchwiliad ar wasanaethau endosgopi ar 2 Chwefror 2023

                                                                                        (Tudalennau 68 - 74)

</AI9>

<AI10>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn.

(10.30)                                                                                                             

</AI10>

<AI11>

5       Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer rôl Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg: trafod y dystiolaeth

(10.30-10.45)                                                                  (Tudalennau 75 - 79)

Papur 5 - Adroddiad drafft

</AI11>

<AI12>

6       Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru): briff technegol gan swyddogion Llywodraeth Cymru

(10.45-11.45)                                                                  (Tudalennau 80 - 91)

Dafydd Evans, Dirprwy Gyfarwyddwr, Gwyddorau Bywyd ac Arloesedd

Leanne Roberts, Pennaeth Polisi Diwygio Caffael - Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mari Williams, Uwch Gyfreithiwr y Llywodraeth

Lowri Lewis, Cyfreithiwr y Llywodraeth

 

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

</AI12>

<AI13>

7       Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru): trafod y dystiolaeth.

(11.45-12.00)                                                                                                  

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>