Agenda - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd


Lleoliad:

Ystafell Gynadledda 4B ac ar Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 13 Chwefror 2023

Amser: 10.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Clerk: Kathryn Hughes

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

PASRCS@senedd.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a datgan buddiannau

                                                                                                                          

Dogfennau atodol:

 

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Tachwedd, camau gweithredu a materion yn codi

                                                                                          (Tudalennau 1 - 14)

Dogfennau atodol:

ARAC (23-01) Papur 1 – Cofnodion drafft 21 Tachwedd 2022
ARAC (23-01) Papur 2 – Crynodeb o’r camau i’w cymryd

</AI2>

<AI3>

3       Adroddiad Diweddaru Llywodraethu a Sicrwydd (gan gynnwys y cynnydd a wneir ar weithgarwch archwilio mewnol)

                                                                                        (Tudalennau 15 - 22)

Dogfennau atodol:

ARAC (23-01) Papur 3 – Adroddiad Diweddaru Llywodraethu a Sicrwydd

</AI3>

<AI4>

4       Y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch hynt y broses gynllunio parthed archwilio cyfrifon y Comisiwn ar gyfer 2022-23

                                                                                        (Tudalennau 23 - 30)

Dogfennau atodol:

ARAC (23-01) Papur 4 – cynllun archwilio amlinellol

</AI4>

<AI5>

5       Sesiwn friffio ar ISA 315

                                                                                        (Tudalennau 31 - 36)

Dogfennau atodol:

ARAC (23-01) Papur 5 – Sesiwn Friffio ar Safon Archwilio ISA 315

</AI5>

<AI6>

6       Diwygio'r Senedd - Diweddariad corfforaethol

                                                                                                                          

Y wybodaeth ddiweddaraf, ar lafar

Dogfennau atodol:

 

</AI6>

<AI7>

7       Archwiliad beirniadol o un risg neu fater amserol sydd wedi'i nodi neu sy'n dod i'r amlwg - Diweddariad Corfforaethol - Ffyrdd o Weithio

                                                                                        (Tudalennau 37 - 40)

Dogfennau atodol:

ARAC (23-01) Papur 6 – Diweddariad ynghylch Ffyrdd o Weithio

</AI7>

<AI8>

8       Risgiau Corfforaethol

                                                                                        (Tudalennau 41 - 63)

Dogfennau atodol:

ARAC (22-01) Papur 7 – Risg Corfforaethol
ARAC (23-01) Papur 7 – Atodiad A – Crynodeb o’r Gofrestr Risg Gorfforaethol
ARAC (23-01) Papur 7 – Atodiad B – Risgiau Corfforaethol a nodwyd

</AI8>

<AI9>

9       Y wybodaeth ddiweddaraf am gyllid

                                                                                        (Tudalennau 64 - 88)

Dogfennau atodol:

ARAC (23-01) Papur 8 – Y wybodaeth ddiweddaraf am gyllid
ARAC (23-01) Papur 8 – Papur y Bwrdd Gweithredol ar y Fframwaith Adnoddau

</AI9>

<AI10>

10    Adolygiad Blynyddol o bolisïau cyfrifyddu

                                                                                        (Tudalennau 89 - 94)

Dogfennau atodol:

ARAC (23-01) Papur 9 – Adolygiad Blynyddol o Bolisïau Cyfrifyddu

</AI10>

<AI11>

11    Blaenraglen Waith

                                                                                        (Tudalennau 95 - 98)

Dogfennau atodol:

ARAC (23-01) Papur 10 - Y flaenraglen waith

</AI11>

<AI12>

12    Unrhyw Fusnes Arall

                                                                                                                          

Dogfennau atodol:

 

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>