Agenda - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1&2, Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mawrth, 14 Mawrth 2023

Amser: 09.30 – 11.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Lleu Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddDiwylliant@senedd.cymru


Hybrid

------

<AI1>

Cofrestru cyn y cyfarfod

(09.15 - 09.30)

</AI1>

 

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

Dogfennau atodol:

 

</AI2>

<AI3>

2       Gwrandawiad craffu cyn penodi gyda’r ymgeisydd a ffefrir ar gyfer swydd Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru

(09.30 - 10.15)                                                                  (Tudalennau 1 - 36)

Dogfennau atodol:

§  Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil: Gwrandawiad craffu cyn penodi gyda’r ymgeisydd a ffefrir ar gyfer swydd Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru

§  Holiadur gwrandawiad cyn penodi (Saesneg yn unig)

§  CV yr ymgeisydd a ffefrir (Saesneg yn unig)

§  Datganiad personol yr ymgeisydd a ffefrir (Saesneg yn unig)

§  Pecyn gwybodaeth i’r ymgeiswyr

§  Papur briffio Llywodraeth Cymru

§  Data amrywiaeth yr ymgeiswyr

</AI3>

 

<AI4>

3       Papurau i’w nodi

(10.15)                                                                                                             

 

</AI4>

<AI5>

3.1   Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

                                                                                        (Tudalennau 37 - 48)

Dogfennau atodol:

§  Llythyr gan Lywodraeth Cymru yn cynnwys ei hymateb i adroddiad y Pwyllgor: Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24 - 6 Mawrth 2023

§  Ymateb Llywodraeth Cymru i argymhellion y Pwyllgor: Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

§  Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid: Tystiolaeth a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru - 8 Mawrth 2023

§  Llythyr at Amgueddfa Cymru ynghylch craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24 - 14 Chwefror 2023

§  Llythyr at Amgueddfa Cymru ynghylch craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24 - 22 Chwefror 2023

</AI5>

 

<AI6>

3.2   Cydsyniad deddfwriaethol: Y Bil Diogelwch Ar-lein

                                                                                        (Tudalennau 49 - 51)

Dogfennau atodol:

§  Llythyr gan Weinidog yr Economi ynghylch adroddiad y Pwyllgor ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol atodol ar y Bil Diogelwch Ar-lein (Rhif 3 a Rhif 4) - 20 Chwefror 2023

§  Sesiwn briffio technegol y Bil Diogelwch Ar-lein ar 8 Chwefror 2023: gwybodaeth ddilynol - 1 Mawrth 2023 (Saesneg yn unig)

</AI6>

 

<AI7>

3.3   Craffu ar oblygiadau ariannol Biliau

                                                                                        (Tudalennau 52 - 53)

Dogfennau atodol:

§  Llythyr gan Brif Weinidog Cymru at y Pwyllgor Cyllid ynghylch craffu ar oblygiadau ariannol Biliau - 15 Chwefror 2023

</AI7>

 

<AI8>

3.4   Cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru

                                                                                        (Tudalennau 54 - 61)

Dogfennau atodol:

§  Llythyr at Brif Weinidog Cymru ynghylch cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru - 17 Chwefror 2023

§  Ymateb gan Brif Weinidog Cymru ynghylch cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru - 7 Mawrth 2023

§  Ymweliadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru - Chwefror 2023 (Saesneg yn unig)

</AI8>

 

<AI9>

3.5   Ymchwiliad i effaith costau cynyddol

                                                                                        (Tudalennau 62 - 75)

Dogfennau atodol:

§  Llythyr gan Community Leisure UK Wales a Chymdeithas Chwaraeon Cymru ynghylch ymchwiliad y Pwyllgor i effaith cynyddu costau - 23 Chwefror 2023 (Saesneg yn unig)

§  Atodiad 1: Cost-of-living report: Public Leisure in Crisis - Tachwedd 2022 (Saesneg yn unig)

§  Atodiad 2: Llythyr gan Community Leisure UK - 2 Chwefror 2023 (Saesneg yn unig)

§  Atodiad 3: Llythyr gan Gymdeithas Chwaraeon Cymru - 1 Chwefror 2023 (Saesneg yn unig)

</AI9>

 

<AI10>

3.6   Dyfodol Neuadd Dewi Sant

                                                                                        (Tudalennau 76 - 77)

Dogfennau atodol:

§  Llythyr at y Pwyllgor Deisebau gan Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip ynghylch deiseb P-06-1323 - 7 Chwefror 2023

</AI10>

 

<AI11>

3.7   Gwasanaethau Hamdden a Llyfrgelloedd Awdurdodau Lleol

                                                                                        (Tudalennau 78 - 79)

Dogfennau atodol:

§  Llythyr gan y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai: Ymchwiliad i wasanaethau hamdden a llyfrgelloedd awdurdodau lleol - 9 Mawrth 2023

</AI11>

<AI12>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

(10.15)                                                                                                             

 

</AI12>

<AI13>

5       Honiadau’n ymwneud ag Undeb Rygbi Cymru: Trafod yr adroddiad drafft ar ganfyddiadau cychwynnol y Pwyllgor

(10.15 - 11.00)                                                              (Tudalennau 80 - 119)

Dogfennau atodol:

§  Adroddiad drafft ar ganfyddiadau cychwynnol y Pwyllgor ar yr honiadau ynghylch Undeb Rygbi Cymru (Saesneg yn unig)

§  Gohebiaeth y Pwyllgor

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>