Cofnodion - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:

Cynhadledd fideo drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mawrth, 13 Mehefin 2023

Amser: 09.02 - 09.27
 


Preifat

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Pwyllgor:

Elin Jones AS, Llywydd (Cadeirydd)

Lesley Griffiths AS

Siân Gwenllian AS

Darren Millar AS

Staff y Pwyllgor:

Graeme Francis (Clerc)

Yan Thomas (Dirprwy Glerc)

Eraill yn bresennol

Jane Dodds AS

David Rees AS, Y Dirprwy Lywydd

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd

Siwan Davies, Cyfarwyddwr Busnes y Senedd

Julian Luke, Pennaeth Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth

Bethan Davies, Pennaeth Gwasanaethau y Siambr a Phwyllgorau

Helen Carey, Llywodraeth Cymru

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Croesawodd y Llywydd yr Aelodau i’r cyfarfod

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi

</AI2>

<AI3>

3       Trefn Busnes

</AI3>

<AI4>

3.1   Busnes yr wythnos hon

Dydd Mawrth

 

Nid oes dim newidiadau i fusnes yr wythnos hon.

 

·         Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.

·         Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 5.50pm.

 

Dydd Mercher

 

 

Dywedodd y Trefnydd wrth y Pwyllgor Busnes y bydd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg a’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, gyda chaniatâd y Llywydd, yn ymateb i’r ddadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar Gymorth Iechyd Meddwl mewn Addysg Uwch ddydd Mercher 14 Mehefin, yn dilyn cais gan y Pwyllgor.

 

</AI4>

<AI5>

3.2   Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newid a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 27 Mehefin 2023

 

·         Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid, Pasbortau Anifeiliaid Anwes ac Iechyd Anifeiliaid (Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2023 (5 munud) wedi’i ohirio tan 4 Gorffennaf

 

 

</AI5>

<AI6>

3.3   Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cytunwyd ar yr ychwanegiadau canlynol i amserlen Busnes y Senedd am y tair wythnos nesaf:  

 

Dydd Mercher 21 Mehefin 2023 –

·         Eitem ar y cyd â Senedd Ieuenctid Cymru (45 munud)

 

Dydd Mercher 5 Gorffennaf 2023 -

 

</AI6>

<AI7>

3.4   Cynigion deddfwriaethol yr Aelodau: Dewis Cynnig ar gyfer Dadl

Trafododd y Pwyllgor Busnes y cynigion arfaethedig a chytunwyd i amserlennu’r cynnig canlynol ar gyfer dadl i’w drafod ar 21 Mehefin:

 

Adam Price

NNDM8293 

Cynnig bod y Senedd:  

1. Yn nodi cynnig ar gyfer Bil ar gyflwyno dyletswydd ddinesig i bleidleisio. 

2. Yn nodi mai diben y Bil hwn fyddai: 

a) ceisio efelychu llwyddiant democratiaethau eraill sydd wedi cyflwyno dyletswydd ddinesig i bleidleisio o ran cynyddu'r nifer sy'n pleidleisio mewn etholiadau a thrwy hynny wella lefel yr ymgysylltiad a'r cynrychioldeb ar draws pob oedran, dosbarth a chymuned; 

b) cyflwyno dyletswydd ddinesig ar bawb sy'n gymwys i bleidleisio i gymryd rhan yn etholiadau'r Senedd ac etholiadau cyngor sir; 

c) caniatáu i'r rhai sy'n dymuno nodi eu hanfodlonrwydd gydag ymgeisydd, plaid neu wleidyddiaeth yn ehangach i wneud hynny drwy opsiwn o ymatal yn gadarnhaol ar y papur pleidleisio; 

d) caniatáu cyflwyno cosb briodol am beidio â chydymffurfio â'r rhwymedigaeth ddinesig i bleidleisio neu ymatal yn gadarnhaol, gydag eithriadau cyfreithlon; ac 

e) darparu ar gyfer cyflwyno cyfnod peilot ar gyfer cyflwyno'r ddyletswydd ar sail oedran benodol. 

 

</AI7>

<AI8>

3.5   Nodyn ar y trefniadau ar gyfer y sesiwn ar y cyd â Senedd Ieuenctid Cymru

Trafododd y Pwyllgor Busnes y trefniadau arfaethedig ar gyfer sesiwn ar y cyd â Senedd Ieuenctid Cymru i’w chynnal ar 21 Mehefin 2023, a chytuno arnynt. Fel rhan o hyn, gwnaeth y Pwyllgor Busnes yr hyn a ganlyn:

 

 

</AI8>

<AI9>

4       Ymgysylltu ag Ewrop

</AI9>

<AI10>

4.1   Gohebiaeth am Gyngres Cyngor Ewrop

Trafododd y Pwyllgor Busnes ymhellach enwebiadau'r Senedd ar gyfer cynrychiolwyr ar Gyngres Cyngor Ewrop a chytunodd i enwebu:

 

</AI10>

<AI11>

5       Unrhyw faterion eraill

Cododd y Llywydd fater y Cwestiynau Amserol, yn dilyn cynnydd diweddar yn nifer y cwestiynau a gyflwynir, a rhoddodd wybod i’r Pwyllgor Busnes ei bod yn bwriadu rhoi ystyriaeth bellach ynghylch a ddylid gwneud unrhyw newidiadau i’r canllawiau er mwyn egluro'r meini prawf ymhellach. Trafododd y Pwyllgor Busnes hefyd a ellid cyhoeddi Cwestiynau Amserol a gyflwynir yn yr un modd â Chwestiynau Brys a chytunodd hefyd i ystyried y ddau fater ymhellach, gyda'r bwriad o weithredu unrhyw newidiadau o ddechrau tymor yr hydref.

 

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>