Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Llun, 15 Mai 2023

Amser: 13.30 - 15.32
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
13335


Hybrid

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Huw Irranca-Davies AS (Cadeirydd)

Alun Davies AS

James Evans AS

Peredur Owen Griffiths AS

Tystion:

Helen Rowley, Llywodraeth Cymru

Olwen Spiller, Llywodraeth Cymru

Rhian Williams, Llywodraeth Cymru

Julie James AS, Y Gweinidog Newid Hinsawdd

Staff y Pwyllgor:

P Gareth Williams (Clerc)

Sarah Sargent (Ail Glerc)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

Ni chafwyd ymddiheuriadau na dirprwyon.

</AI1>

<AI2>

2       Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Newid Hinsawdd

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog gyda nifer o gwestiynau ychwanegol.

</AI2>

<AI3>

3       Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd eisoes

</AI3>

<AI4>

3.1   SL(6)352 - Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Categorïau Cofrestru Ychwanegol) (Cymru) 2023

Nododd y Pwyllgor yr ymateb gan Lywodraeth Cymru.

</AI4>

<AI5>

3.2   SL(6)353 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygio Atodlen 12 a Diwygiad Canlyniadol) 2023

Nododd y Pwyllgor yr ymateb gan Lywodraeth Cymru.

</AI5>

<AI6>

4       Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol

</AI6>

<AI7>

4.1   Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd: Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol ar Drafnidiaeth

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Dirprwy Weinidog.

</AI7>

<AI8>

4.2   Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd ynghylch Rheoliadau Iechyd Planhigion ac Amodau Ffytoiechydol (Gwyfyn Ymdeithiwr y Derw a Phlâu Planhigion) (Diwygio) 2023

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog.

</AI8>

<AI9>

5       Papurau i'w nodi

</AI9>

<AI10>

5.1   Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio.

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog.

</AI10>

<AI11>

5.2   Gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru)

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

</AI11>

<AI12>

5.3   Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Prif Chwip: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Gwarchodaeth rhag Aflonyddu ar sail Rhyw yn Gyhoeddus

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gyda’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Prif Chwip.

</AI12>

<AI13>

5.4   Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Y Bil Amaethyddiaeth (Cymru)

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog. 

</AI13>

<AI14>

5.5   Datganiadau mewn perthynas â Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

Nododd y Pwyllgor y datganiad gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Adran Busnes a Masnach.

</AI14>

<AI15>

5.6   Gohebiaeth gan y Prif Weinidog: Fframwaith Windsor y DU-UE

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth â’r Prif Weinidog.

</AI15>

<AI16>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Derbyniwyd y cynnig.

</AI16>

<AI17>

7       Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd gan y Gweinidog Newid Hinsawdd a chytunwyd i drafod ei adroddiad drafft mewn cyfarfod yn y dyfodol.

</AI17>

<AI18>

8       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ardrethu Annomestig.

Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ardrethu Annomestig. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog i ofyn am ragor o wybodaeth ac i ystyried ei adroddiad drafft mewn cyfarfod yn y dyfodol.

</AI18>

<AI19>

9       Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) - y datblygiadau diweddaraf

Trafododd y Pwyllgor ddatblygiadau diweddar mewn perthynas â Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) a chytunodd i ysgrifennu at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad i ofyn am ragor o wybodaeth.

</AI19>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>