Agenda - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad


Lleoliad:

Hybrid - Ystafell Bwyllgora 4 Tŷ Hywel a fideogynadledda drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 15 Mai 2023

Amser: 13.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

P Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddDCC@senedd.cymru


Hybrid

------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(13.30)                                                                                                             

 

</AI1>

<AI2>

2       Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru): Sesiwn Dystiolaeth gyda'r Gweinidog Newid Hinsawdd

(13.30 - 14.30)                                                                  (Tudalennau 1 - 21)

Julie James AS, Gweinidog Newid Hinsawdd

Helen Rowley, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

Rhian Williams, Rheolwr y Bil, Llywodraeth Cymru

Olwen Spiller, Dirprwy Bennaeth Diogelu’r Amgylchedd, Llywodraeth Cymru

 

Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Datganiad o Fwriad Polisi

Dogfennau atodol:

LJC(6)-15-23 - Papur 1 - Briff cyfreithiol
LJC(6)-15-23 - Papur 2 - Briff ymchwil [Saesneg yn unig]

</AI2>

<AI3>

3       Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd eisoes

(14.30 – 14.35)                                                                                                

 

</AI3>

<AI4>

3.1   SL(6)352 - Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Categorïau Cofrestru Ychwanegol) (Cymru) 2023

                                                                                        (Tudalennau 22 - 27)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-15-23 - Papur 3 - Adroddiad
LJC(6)-15-23 - Papur 4 - Ymateb Llywodraeth Cymru

</AI4>

<AI5>

3.2   SL(6)353 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygio Atodlen 12 a Diwygio Canlyniadol) 2023

                                                                                        (Tudalennau 28 - 31)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-15-23 - Papur 5 - Adroddiad
LJC(6)-15-23 - Papur 6 - Ymateb Llywodraeth Cymru

</AI5>

<AI6>

4       Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol

(14.35 – 14.40)                                                                                                

 

</AI6>

<AI7>

4.1   Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd: Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol ar Drafnidiaeth

                                                                                        (Tudalennau 32 - 33)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-15-23 - Papur 7 - Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, 9 Mai 2023

</AI7>

<AI8>

4.2   Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd: Rheoliadau Iechyd Planhigion ac Amodau Ffytoiechydol (Gwyfyn Ymdeithiwr y Derw a Phlâu Planhigion) (Diwygio) 2023

                                                                                        (Tudalennau 34 - 35)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-15-23 - Papur 8 - Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 10 Mai 2023

</AI8>

<AI9>

5       Papurau i'w nodi

(14.40 – 14.45)                                                                                                

 

</AI9>

<AI10>

5.1   Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio

                                                                                        (Tudalennau 36 - 39)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-15-23 - Papur 9 - Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, 25 Ebrill 2023

</AI10>

<AI11>

5.2   Gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol:  Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru)

                                                                                        (Tudalennau 40 - 41)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-15-23 - Papur 10 - Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, 5 Mai 2023.

</AI11>

<AI12>

5.3   Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Amddiffyn rhag Aflonyddu ar sail Rhyw yn Gyhoeddus

                                                                                        (Tudalennau 42 - 44)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-15-23 - Papur 11 - Llythyr gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip, 9 Mai 2023
LJC(6)-15-23 - Papur 12 - Llythyr at y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip, 3 Mai 2023

</AI12>

<AI13>

5.4   Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd: Bil Amaethyddiaeth (Cymru)

                                                                                        (Tudalennau 45 - 47)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-15-23 - Papur 13 - Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 9 Mai 2023

</AI13>

<AI14>

5.5   Datganiadau yn ymwneud â Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

                                                                                        (Tudalennau 48 - 49)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-15-23 - Papur 14 - Datganiad gan Ysgrifennydd Gwladol yr Adran Fusnes a Masnach, 10 Mai 2023 [Saesneg yn unig]

</AI14>

<AI15>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(14.45)                                                                                                             

 

</AI15>

<AI16>

7       Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru): Trafod y dystiolaeth

(14.45 – 15.00)                                                                                                

 

</AI16>

<AI17>

8       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ardrethu Annomestig

(15.00 – 15.15)                                                                (Tudalennau 50 - 58)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-15-23 - Papur 15 - Nodyn cyngor cyfreithiol [Saesneg yn unig]

</AI17>

<AI18>

9       Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) - y datblygiadau diweddaraf

(15.15 – 15.30)                                                                                                

 

</AI18>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>