Cofnodion cryno - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mercher, 10 Mai 2023

Amser: 09.30 - 12.33
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
13326


Hybrid

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Delyth Jewell AS (Cadeirydd)

Hefin David AS

Alun Davies AS

Heledd Fychan AS

Tom Giffard AS

Carolyn Thomas AS

Tystion:

Mark Drakeford AS, Prif Weinidog Cymru

Desmond Clifford, Llywodraeth Cymru

Andrew Gwatkin, Llywodraeth Cymru

Paula Walsh, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Lleu Williams (Clerc)

Haidee James (Ail Glerc)

Rhea James (Dirprwy Glerc)

Robin Wilkinson (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol.

</AI1>

<AI2>

2       Papurau i'w nodi

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI2>

<AI3>

2.1   Diogelu’r casgliadau cenedlaethol

2.1.1 Cytunodd y Pwyllgor i ymateb i Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth.

</AI3>

<AI4>

2.2   Effaith costau cynyddol

</AI4>

<AI5>

2.3   Cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru

</AI5>

<AI6>

2.4   Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol

</AI6>

<AI7>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitemau 4 a 5

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI7>

<AI8>

4       Honiadau’n ymwneud ag Undeb Rygbi Cymru: Trafod yr adroddiad drafft ar ganfyddiadau cychwynnol y Pwyllgor

4.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytuno arno.

</AI8>

<AI9>

5       Cysylltiadau rhwng Cymru ac Iwerddon: trafod y materion allweddol

5.1 Trafododd y Pwyllgor faterion allweddol yr ymchwiliad a chytunodd i drafod ymhellach mewn cyfarfod dilynol.

</AI9>

<AI10>

6       Cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru: craffu ar waith y Prif Weinidog

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Prif Weinidog.

 

6.2 Cytunodd y Pwyllgor i anfon cwestiynau atodol at y Prif Weinidog ar ôl y cyfarfod.

</AI10>

<AI11>

7       Cysylltiadau rhwng Cymru ac Iwerddon: sesiwn dystiolaeth gyda’r Prif Weinidog

7.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Prif Weinidog.

 

7.2 Cytunodd y Pwyllgor i anfon cwestiynau atodol at y Prif Weinidog ar ôl y cyfarfod.

</AI11>

<AI12>

8       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

8.1 Derbyniwyd y cynnig

 

8.1 O dan Reol Sefydlog 17.42, cytunodd y Pwyllgor hefyd i wahardd y cyhoedd o ddechrau’r cyfarfod nesaf (25 Mai 2023).

</AI12>

<AI13>

9       Cysylltiadau rhwng Cymru ac Iwerddon: trafod y dystiolaeth

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law

</AI13>

<AI14>

10    Cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru: trafod y dystiolaeth

10.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>