Cofnodion - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:

Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mawrth, 16 Mai 2023

Amser: 09.00 - 09.41
 


Preifat

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Pwyllgor:

Elin Jones AS, Llywydd (Cadeirydd)

Lesley Griffiths AS

Darren Millar AS

Siân Gwenllian AS

Staff y Pwyllgor:

Graeme Francis (Clerc)

Yan Thomas (Dirprwy Glerc)

Eraill yn bresennol

Jane Dodds AS

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd

Siwan Davies, Cyfarwyddwr Busnes y Senedd

Julian Luke, Pennaeth Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth,

Bethan Davies, Pennaeth Gwasanaeth y Siambr a Phwyllgorau

Helen Carey, Llywodraeth Cymru

 

<AI1>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Croesawodd y Llywydd yr Aelodau i’r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan David Rees.

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

</AI2>

<AI3>

3       Trefn Busnes

</AI3>

<AI4>

3.1   Busnes yr wythnos hon

Dydd Mawrth

 

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newid a ganlyn:

 

 

 

Cadarnhaodd y Llywydd y bydd egwyl fer yn cael ei chymryd cyn dechrau trafodion Cyfnod 3 i hwyluso'r paratoadau terfynol, ac y bydd y gloch yn cael ei chanu 5 munud cyn ailddechrau trafodion.

 

Dydd Mercher

 

 

 

</AI4>

<AI5>

3.2   Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at yr ychwanegiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 23 Mai 2023  

 

·         Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Y Ddeddf Trefn Gyhoeddus – Goblygiadau i Gymru (30 munud)

 

Dydd Mawrth 6 Mehefin 2023

 

·         Datganiad gan Weinidog yr Economi: Datblygu Economaidd yng Nghanolbarth Cymru (30 munud)

·         Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Adolygiad o Gysylltiadau Addysg â Chyflogwyr (30 munud)

 

 

</AI5>

<AI6>

3.3   Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cytunwyd ar yr ychwanegiadau canlynol i amserlen Busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf:  

 

Dydd Mercher 14 Mehefin 2023 -

 

Nododd y Llywydd y bydd y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cynigion Dadl Aelodau ar gyfer 14 Mehefin yn disgyn yn ystod toriad hanner tymor mis Mai, er mwyn darparu ar gyfer dwy Ddadl Aelodau i gael eu cynnal y tymor nesaf.

 

</AI6>

<AI7>

4       Deddfwriaeth

</AI7>

<AI8>

4.1   Y Bil Seilwaith (Cymru) - amserlen

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y dylid cyfeirio'r Bil at y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith er mwyn trafod yr egwyddorion cyffredinol. Cytunodd y Pwyllgor hefyd i ohirio penderfyniad ar yr amserlen ar gyfer y Bil er mwyn ymgynghori â'r Pwyllgor hwnnw a dychwelyd at y mater mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

</AI8>

<AI9>

5       Pwyllgorau

</AI9>

<AI10>

5.1   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai ynghylch cais i ymgymryd â busnes y Pwyllgor yng Nghaeredin a Barcelona

Cytunodd y Pwyllgor Busnes â chais i aelodau'r Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai adael y Cyfarfod Llawn yn fuan ar 7 Mehefin er mwyn ymgymryd â busnes y Pwyllgor yng Nghaeredin. Cytunodd y Pwyllgor hefyd â chais i Mabon ap Gwynfor AS beidio â bod yn y Cyfarfod Llawn ar 6 a 7 Mehefin oherwydd ei bresenoldeb yn yr Ŵyl Tai Cymdeithasol Ryngwladol yn Barcelona fel rhan o waith y Pwyllgor ar Gyflenwadau Tai Cymdeithasol.

 

</AI10>

<AI11>

6       Ymgysylltu ag Ewrop

</AI11>

<AI12>

6.1   Gohebiaeth am Gyngres Cyngor Ewrop

 

Trafododd y Pwyllgor Busnes fater parhaus enwebiadau'r Senedd ar gyfer cynrychiolwyr ar Gyngres Cyngor Ewrop. Cytunodd y Pwyllgor i ddychwelyd at y mater yn y cyfarfod dilynol.

 

</AI12>

<AI13>

6       Unrhyw Fater Arall

 

Gofynnodd Darren Millar a oes ystyriaeth bellach wedi’i rhoi i drefniadau busnes y pwyllgorau a’r Cyfarfod Llawn yng ngoleuni gwaharddiad parhaus Rhys ab Owen AS o Grŵp Plaid Cymru. Nododd y Llywydd y byddai’r Pwyllgor Busnes yn ystyried y mater hwn ymhellach ochr yn ochr ag unrhyw oblygiadau sy’n codi yn deillio o ystyriaeth y Senedd o’r cynnig i sefydlu Pwyllgor Senedd yn ystod y Cyfarfod Llawn y prynhawn yma.

 

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>