Agenda - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad


Lleoliad:

Fideogynadledda drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 24 Ebrill 2023

Amser: 12.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

P Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddDCC@senedd.cymru


O bell

------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(12.30)                                                                                                             

 

</AI1>

<AI2>

2       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

(12.30 - 12.35)                                                                               (Tudalen 1)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-12-23 - Papur 1 - Adroddiad drafft

</AI2>

<AI3>

 

</AI3>

<AI4>

2.1   SL(6)343 - Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid a Addaswyd yn Enetig (Awdurdodiadau ac Addasiadau i Awdurdodiadau) (Cymru) 2023

                                                                                                                          

 

</AI4>

<AI5>

3       Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

(12.35 – 12.40)                                                                                                

 

</AI5>

<AI6>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol ‘Gwnaed’

 

</AI6>

<AI7>

3.1   SL(6)341 - Rheoliadau Ychwanegion Bwyd, Cyflasynnau Bwyd, a Bwydydd Newydd (Awdurdodiadau) a Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2023

                                                                                            (Tudalennau 2 - 5)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-12-23 - Papur 2 - Adroddiad drafft

</AI7>

<AI8>

3.2   SL(6)345 - Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Prif Swyddogaethau) (Cymru) (Diwygiadau sy’n Ymwneud ag Absenoldeb Profedigaeth Rhiant ac Absenoldeb Rhiant a Rennir) 2023

                                                                                            (Tudalennau 6 - 7)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-12-23 - Papur 3 - Adroddiad drafft

</AI8>

<AI9>

4       Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 – trafodwyd yn flaenorol

(12.40 – 12.45)                                                                                                

 

</AI9>

<AI10>

4.1   SL(6)336 - Rheoliadau’r Weithdrefn Dyletswydd Gonestrwydd (Cymru) 2023

                                                                                          (Tudalennau 8 - 14)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-12-23 - Papur 4 - Adroddiad
LJC(6)-12-23 - Papur 5 - Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 14 Ebrill 2023
LJC(6)-12-23 - Papur 6 - Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 31 Mawrth 2023

</AI10>

<AI11>

4.2   SL(6)340 - Gorchymyn Contractau Adeiladu (Eithrio) (Cymru) 2023

                                                                                        (Tudalennau 15 - 21)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-12-23 - Papur 7 - Adroddiad
LJC(6)-12-23 - Papur 8 - Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, 17 Ebrill 2023
LJC(6)-12-23 - Papur 9 - Llythyr at y Gweinidog Newid Hinsawdd, 31 Mawrth 2023

</AI11>

<AI12>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitemau 6, 9, ac 10

(12.45)                                                                                                             

 

</AI12>

<AI13>

6       Bil Bwyd (Cymru): Adroddiad drafft

(12.45 – 13.05)                                                                (Tudalennau 22 - 64)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-12-23 - Papur 10 - Adroddiad drafft [Saesneg yn unig]

</AI13>

<AI14>

(Sesiwn Gyhoeddus)

 

</AI14>

<AI15>

7       Cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol

(13.05 - 13.10)                                                                                                

 

</AI15>

<AI16>

7.1   Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Rheoliadau Iechyd Planhigion a Chyflyrau Ffytoiechydol (Gwyfyn Ymdeithiwr y Derw a Phlâu Planhigion) (Diwygio) 2023

                                                                                        (Tudalennau 65 - 66)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-12-23 - Papur 11 - Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 30 Mawrth 2023

</AI16>

<AI17>

7.2   Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Diwygiadau deddfwriaethol i ganiatáu newid mewn Seroteipio Salmonela

                                                                                        (Tudalennau 67 - 69)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-12-23 - Papur 12 - Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 3 Ebrill 2023

</AI17>

<AI18>

7.3   Datganiad ysgrifenedig gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Rheoliadau REACH (Diwygio) 2023

                                                                                                     (Tudalen 70)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-12-23 - Papur 13 - Datganiad ysgrifenedig gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 12 Ebrill 2023

</AI18>

<AI19>

8       Papurau i'w nodi

(13.10 – 13.25)                                                                                                

 

</AI19>

<AI20>

8.1   Gohebiaeth gan Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig at y Llywydd: Bil Troseddau Economaidd a Thryloywder Corfforaethol

                                                                                                     (Tudalen 71)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-12-23 - Papur 14 - Llythyr gan Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig at y Llywydd, 28 Mawrth 2023

</AI20>

<AI21>

8.2   Gohebiaeth gan Weinidog yr Economi: Bil Masnach (Awstralia a Seland Newydd).

                                                                                                     (Tudalen 72)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-12-23 - Papur 15 - Llythyr gan Weinidog yr Economi, 29 Mawrth 2023

</AI21>

<AI22>

8.3   Datganiad ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Papur Gwyn ar Ddiwygio Etholiadol

                                                                                        (Tudalennau 73 - 74)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-12-23 - Papur 16 - Datganiad ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, 30 Mawrth 2023

</AI22>

<AI23>

8.4   Datganiad ysgrifenedig gan y Prif Weinidog: Diweddariad ynghylch Diwygio'r Senedd

                                                                                        (Tudalennau 75 - 76)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-12-23 - Papur 17 - Datganiad ysgrifenedig gan y Prif Weinidog, 4 Ebrill 2023

</AI23>

<AI24>

8.5   Datganiad ysgrifenedig gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Bil Ardrethu Annomestig Llywodraeth y DU

                                                                                        (Tudalennau 77 - 78)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-12-23 - Papur 18 - Datganiad ysgrifenedig gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, 5 Ebrill 2023

</AI24>

<AI25>

8.6   Datganiad ysgrifenedig gan Weinidog yr Economi: Diweddariad ar Fesurau Rheoli Ffiniau

                                                                                        (Tudalennau 79 - 80)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-12-23 - Papur 19 - Datganiad ysgrifenedig gan Weinidog yr Economi, 5 Ebrill 2023

</AI25>

<AI26>

8.7   Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol at y Llywydd: Bil Dioddefwyr a Charcharorion

                                                                                        (Tudalennau 81 - 82)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-12-23 - Papur 20 - Llythyr gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol at y Llywydd, 11 Ebrill 2023

</AI26>

<AI27>

8.8   Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru ynghylch y Bil Caffael

                                                                                        (Tudalennau 83 - 87)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-12-23 - Papur 21 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, 18 Ebrill 2023
LJC(6)-12-23 - Papur 22 - Llythyr at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, 11 Ebrill 2023

</AI27>

<AI28>

8.9   Gohebiaeth gan y Pwyllgor Cyllid at Gadeiryddion y Pwyllgorau: Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

                                                                                        (Tudalennau 88 - 90)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-12-23 - Papur 23 - Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid at Gadeiryddion y Pwyllgorau, 19 Ebrill 2023

</AI28>

<AI29>

8.10 Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd: Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

                                                                                        (Tudalennau 91 - 94)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-12-23 - Papur 24 - Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 19 Ebrill 2023
LJC(6)-12-23 - Papur 25 - Llythyr at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 23 Mawrth 2023

</AI29>

<AI30>

(Sesiwn Breifat)

 

</AI30>

<AI31>

9       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3) ynghylch y Bil Troseddau Economaidd a Thryloywder Corfforaethol: Adroddiad drafft

(13.25 – 13.35)                                                              (Tudalennau 95 - 101)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-12-23 - Papur 26 - Adroddiad drafft [Saesneg yn unig]

</AI31>

<AI32>

10    Cytundebau rhyngwladol

(13.35 – 13.40)                                                            (Tudalennau 102 - 105)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-12-23 - Papur 27 - Papur briffio [Saesneg yn unig]

</AI32>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>